خرید و ارسال ۶۰۰ تن آب ژاول جهت شهرها و روستاهای تحت پوشش

تاریخ شروع:: 
۲ آذر ۱۴۰۱
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ آذر ۱۴۰۱
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ آذر ۱۴۰۱
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۳ آذر ۱۴۰۱
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امورقراردادها

آگهــي تجدید مناقصــه عمومی یک مرحله ای ۲۰۰۱۰۰۵۶۶۹۰۰۰۱۰۴

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید و ارسال ۶۰۰ تن آب ژاول جهت شهرها و روستاهای تحت پوشش طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي بصورت یک مرحله اي اقدام نمايد لذا از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۱۰۰۵۶۶۹۰۰۰۱۰۴ می باشد .
محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال اصل ضمانتنامه ( پاکت الف ) و اصل پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده ( پاکت ج ) به واحد دبیرخانه شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)
آخرين مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
حداکثر تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : بارگذاری در سامانه و تحویل پاکت ضمانت و قیمت ( الف و ج ) به دبیرخانه: پایان وقت اداری روز ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی ساعت ۳۰/۹ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ضمانت و پیشنهاد قیمت ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی شرکت آبفا فارس
مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بصورت (( ضمانتنامه بانكي – فرآیند ارجاع کار )) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
قيمت اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال ( خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir )
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
هزینه درج دو تا سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عهده برنده مناقصه می باشد .
این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام ، کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ فقط می بایست اصل ضمانتنامه بانکی ( پاکت الف ) و اصل قیمت پیشنهادی مهر و امضاء شده ( پاکت ج ) بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
نوبت اول آگهي : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نوبت دوم آگهي : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

(( شركت آب و فاضلاب استان فارس ))

منافصه