ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره ۱ پروژه قره بلاغ شهرستان فسا

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳ تیر ۱۴۰۳
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۶ تیر ۱۴۰۳
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۷ تیر ۱۴۰۳
نام بخش برگزار کننده : 
امورقراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۳۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۷
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط با رتبه حداقل ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره ۱ پروژه قره بلاغ شهرستان فسا اقدام نماید .
۱)محل پروژه : شهرستان فسا
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۳ ماه
۳) مبلغ برآورد : ۷۳.۳۸۷.۹۲۵.۴۵۷ ریال
۴)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاکات مناقصه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۳.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال . . شماره شبا جهت اخذ ضمانتنامه
۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۲۳۲۰۷۱۴۵۴۷۶IR شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹
۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۰۱۱۱۹۳۰۰۳۲۰۰۸ بانك صادرات به شناسه پرداخت ۱۳۱۳۲۹۹۰۰۱۴۰۰۵بنام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل تامین آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) هزینه درج دو تا سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عهده برنده مناقصه می باشد .
۱۵) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی است که شرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشد،‌ پاکت الف شامل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به آدرس زیر گردد.

آدرس : شیراز – میدان مطهری – بلوار شهید قدوسی غربی- شرکت آب و فاضلاب استان فارس –
تلفن :۵-۳۸۴۳۵۱۵۲ نمابر : ۳۸۴۳۵۱۶۶
وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
نوبت دوم ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

منافصه