ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد شهرستان بیضاء

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳ تیر ۱۴۰۳
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۶ تیر ۱۴۰۳
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۷ تیر ۱۴۰۳
نام بخش برگزار کننده : 
امورقراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۳۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۹
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط با رتبه حداقل ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد شهرستان بیضاء اقدام نماید .
۱)محل پروژه : شهرستان بیضاء
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۴ ماه
۳) مبلغ برآورد : ۵۹.۸۰۰.۷۲۳.۰۳۴ ریال
۴)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاکات مناقصه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۲.۹۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال . . شماره شبا جهت اخذ ضمانتنامه
۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۲۳۲۰۷۱۴۵۴۷۶IR شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹
۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۰۱۱۱۹۳۰۰۳۲۰۰۸ بانك صادرات به شناسه پرداخت ۱۳۱۳۲۹۹۰۰۱۴۰۰۵بنام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل تامین آب آشامیدنی به روستاهای شهرستان مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) هزینه درج دو تا سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عهده برنده مناقصه می باشد .
۱۵) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی است که شرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشد،‌ پاکت الف شامل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به آدرس زیر گردد.

آدرس : شیراز – میدان مطهری – بلوار شهید قدوسی غربی- شرکت آب و فاضلاب استان فارس –
تلفن :۵-۳۸۴۳۵۱۵۲ نمابر : ۳۸۴۳۵۱۶۶
وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
نوبت دوم ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

منافصه