مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی حفاظت از تصفیه خانه های آب ، فاضلاب و سایر تاسیسات در سطح استان به صورت حجم کار مشخص

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ تیر ۱۴۰۳
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۴ تیر ۱۴۰۳
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۷ تیر ۱۴۰۳
نام بخش برگزار کننده : 
امورقراردادها

فرا خوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره ۱۵۹۹۳ / ۱۴۰ / ۰۳
۷۴/۱۷۰/۰۰د تاریخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۰
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت حفاظت از تصفیه خانه های آب ، فاضلاب و سایر تاسیسات در سطح استان به صورت حجم کار مشخص اقدام نماید.
لذا کلیه موسسات حفاظتی مورد تایید نیروی انتظامی دارای گواهی ایمنی معتبر جهت انجام امور فوق دعوت می گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.

شرح خدمات: حفاظت از تصفیه خانه های آب ، فاضلاب و سایر تاسیسات در سطح استان
برآوردريال): ۷۱.۲۲۹.۸۱۷.۲۶۰
مبلغ ضمانتنامه (ريال): ۲.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰
قيمت اسناد( ريال): ۲.۰۰۰.۰۰۰
نوع تضمين شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با سه ماه اعتبار.
مدت اجرا پروژه : ۱۲ ماه شمسی بر اساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه.
 دریافت و اخذ اسناد مناقصه شيراز ، شركت آب و فاضلاب استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه دوم ا امور قراردادها تلفن ۵ -۳۸۴۳۵۱۵۲) ، و سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir
 واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی می باشد( شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سامانه دریافت نمایند لازم است فیش پرداخت وجه معتبر در تاریخ اعلامی) را ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند)
 تاريخ نهايي اخذ اسناد : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
 تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
 تاريخ كمیسيون بازگشايي پاکات : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
 - شماره حساب جهت خرید اسناد مناقصه: (۰۱۱۱۹۳۰۰۳۲۰۰۸ بانك صادرات با شناسه ۱۳۱۳۲۹۹۰۰۱۴۰۰۵ به نام شركت آبفا استان فارس).
 تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.
 ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.
 محل تسليم پيشنهادات: شيراز، شركت آب و فاضلاب استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه اول، واحد دبيرخانه )
 هزینه درج دو تا سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عهده برنده مناقصه می باشد.
 به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایی كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نمي شود.
 وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir و سامانه ملی مناقصات کشور iets.Mporg.ir مي باشد.
 فقط پاکت هایی قابل قبول و بازگشایی می گردد که شرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک مورد درخواست و پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه ... به صورت کامل ارائه نموده ‌ و به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
نوبت دوم ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

منافصه