آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

بر اساس ماده ۸۵ قانون کار مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامیست ، در واقع این مصوبات که در قالب آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی تدوین گردیده است به عنوان یک راهنما و معیار در زمینه ایمن سازی کارگاهها می باشد و در حوادث حین انجام کار نیز مبنایی برای تعیین میزان قصور کارفرما ، کارگر ، و پیمانکار  ( در پروژه های پیمانکاری ، پیمانکار نسبت به افراد تحت امر خود کارفرما محسوب می گردد ) می باشد . در اینجا آیین نامه هایی که با توجه به نوع فعالیت شرکت های آب و فاضلاب ارتباط موضوعی بیشتری دارد آورده شده است .

 

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

۱۲۹KB  

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

۱۷۲KB

​​​​​​​​

فرایند بررسی و صدور تاییدیه صلاحیت برای مسئولین ایمنی

۸۳KB

آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها

۱۵۳KB

​​​​

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

۳۸۷KB

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

۱۷۸KB

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

۳۵۷KB

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

۱۲۵KB

دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

۸۶KB

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۶۲KB

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

۱۰۸KB

آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه

۴۱۲KB

آیین نامه مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

۱۳۷KB

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال  به زمین

۱.۵۴MB

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها

۱.۳MB

آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

۲۷۴KB

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

۲۳۲KB

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

۹۹KB

آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و قدرتی

۱۹۴KB

آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

۲۴۱KB

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

۳۵۱KB

آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

۲.۱MB

آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

۳۷۲KB

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

۳.۵۹MB

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

۲۵۰KB

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی

۱۰۶KB

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

۱MB

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

۴۸KB

​​​​

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

۱۱۴KB

دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

۶۵KB

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

۵۸KB

آیین نامه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

۶۶KB

آِیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

۱۹۲KB