اداره آبفا کنارتخته

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۶۴۲۵۶۲

۴۲۶۴۲۰۵۵

۴۲۶۴۲۷۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

سرپرست اداره

شهرام اژدری

 

مسئول مشتركين

فرامرز رحماني

 

مسئول بهره برداري

عبادا... حيات خواه

 

 

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: konartakhteh-at-abfa-fars.ir