ارائه خدمات تغيير قطر انشعاب

ارائه خدمات تغيير قطر انشعاب

لطفا در صورت تمايل يا دريافت نامه كتبي جهت تغيير قطر انشعاب به امور مشتركين اداره آبفا مراجعه فرمائيد تا پس از بررسي توسط كارشناس واحد امور مشتركين نسبت به آن اقدام گردد.

مدارك موردنياز
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲ -آخرين قبض آب  بهاء تسويه شده
۳-اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي
۴-پاكت آدرس نويسي شده توسط متقاضي
۵-اصل و فتوكپي پروانه ساختماني مجاز جهت تعويض كاربري

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۱۲۵KB

 

 

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- دريافت مدارك وبرابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده
۳- اسكن مدارك و وارد نمودن مشخصات در سيستم پيشخوان و دريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان  و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده .
۵- ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي
۶- ارسال مدارك و اصل فيشهاي واريزي  به اداره آبفا محل (۱ روز کاری).
۷- بررسي درخواست توسط اداره آبفا و اعلام امكان (درصورت امكان فيش هاي واريزي و استعلامهاي مورد نياز با كروكي محل، توسط آبفا در پاكت قرار ميگيرد ) يا عدم امکان توسط پاكت پشت نويسي از طريق پست به محل ارسال ميگردد. (۲ روز کاری)
۸- مشترك جهت پرداخت هزينه هاي مربوطه  به بانك يا دفترپيشخوان يا سايت آبفا مراجعه مي نمايد و پس از پرداخت ، استعلامهاي مورد نياز از ارگانهاي مختلف را جمع آوري و به دفتر پيشخوان تحويل مي دهد
۹- فيشهاي واريزي مشترك توسط دفتر وارد سايت دفاتر و اصل آن طي پاكت ليبل دار به اداره آبفا ارسال ميگردد.
۱۰-آبفا زمان نصب يا انجام خدمات را ازطريق دفتر يا سايت آبفا به اطلاع مشترك ميرساند.

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» پس از مراجعه درخواست خود را به واحد امور مشتركين تحويل دهيد.
» پس از بررسي پرونده توسط واحد مشتركين و الصاق نمودن درخواست و اعلام به واحد درآمد لطفاّ جهت تغيير قطر انشعاب به اپراتور كامپيوتر مراجعه نمائيد.
» درپايان مدارك به عنوان سابقه دربايگاني نگهداري مي شوند.
مدارك مورد نياز تغيير قطر