امور آبفا گراش

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۴۵۳۹۲۰ ۵۲۴۵۳۰۲۰ ۱۲۲
۵۲۴۵۰۵۰۵    
۵۲۴۵۲۹۷۹    
     

  

 
سمت نام تلفن همراه
مدیر امور سیاوش خورسند  
مسئول مشتركين جمشيد زارع  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
 

پست الكترونيك: gerash-at-abfa-fars.ir