امور فیروزآباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱     ۱۲۲
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره علیرضا اکبری ۰۹۱۷۳۱۲۹۱۱۶
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

آدرس : بلوار امام حسين (ع)

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: