باب انار

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۵۰۳۲۳۳ ۵۴۵۰۴۸۷۵ ۱۲۲
     
     
     

 

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره مسعود مسعودنیا  
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري قاسم كريمي  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : babanar-at-abfa-fars.ir