بیضا

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۶۷۸۲۶۴۴ ۳۶۷۸۲۶۴۶  
۳۶۷۸۲۶۴۵    
۳۶۷۸۲۵۰۸    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ابراهیم بهمنی نیا  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: harabal-at-abfa-fars.ir