خرامه

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۲۷۲۴۰۷۷ ۳۲۷۲۴۰۷۸ ۳۲۷۲۳۹۲۹
۳۲۷۲۲۶۱۱    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره مهدی خیری  

 

آدرس : بلوار دانشگاه

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: kherameh-at-abfa-fars.ir