دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

علیرضا توکلی

سمت : مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل:

 

 

وظائف و مسئولیتها :

  • دریافت دستور کار از مقام مافوق
  • آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل
  • راهنمایی مجریان تعرفه ها به منظور حسن اجرای تعرفه ها
  • همکاری در به رور آوری سیستم نرم افزاری مورد عمل
  • دریافت تعرفه ابلاغی و هماهنگی با پیمانکار مربوطه جهت اصلاح نرم افزار بر اساس تعرفه ابلاغی
  • نظارت بر ورود اطلاعات دریافتی از مشترکین بر اساس فرمت های قرائت کنتور
  • نظارت بر چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزیع
  • نظارت بر اصلاح پیش آمده حسب مورد بر اساس شکایت مشترکین
  • در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف مورد تصد