زاهد شهر

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۴۳۲۴۸۸ ۵۳۴۳۲۲۶۶  
۵۳۴۳۳۰۰۱    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رییس اداره احمد پارپایی ۰۹۱۷۸۳۰۳۷۰۷
مسئول مشتركين عباسعلي حفار  
مسئول بهره برداري محمد حميده  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: zahedshahr-at-abfa-fars.ir