سده

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۵۹۳۱۶۷ ۴۴۵۹۲۳۲۲  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره احسان تقوایی ۹۳۶۹۶۱۳۴۳۲
مسئول مشتركين زالي احمدي  
مسئول بهره برداري حسينعلي حیدري  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : sedeh@abfa-fars.ir