ششده

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۴۶۲۶۲۳ ۵۳۴۶۲۶۲۳  
۵۳۴۶۲۲۴۵    
۵۳۴۶۲۴۷۹    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره امين رضا ريحاني ۰۹۱۷۷۳۱۳۳۲۵
مسئول مشتركين محمد حسين رضايي  
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: sheshdeh-at-abfa-fars.ir