شهرستان آباده

شهرستان آباده

 

تاريخچه
قدمت اين شهر به بيش از هزار سال مي رسد، اما توسعه و ترقي آن تقريباً از زماني كه كريمخان زند شيراز را پايتخت ايران كرد، شروع شد. آثار قلعه هاي قديمي مانند قلعه كهنه، قلعه نارنجي و قلعه شيرازي هنوز هم در اطراف اين شهر ديده مي شود.
آباده را قبايل گرجه اي و پرندي بنا كردند، اما اهميت و اعتبار آن به دوره كريم خان زند باز مي گردد. ظاهراً به دستور او بود كه اين شهر آباده ناميده شد. آباده به علت نامساعد بودن عـوامل جغرافيايي از نظر شهري چندان پيشرفتي نكرده، اما به دليل استقرار در مسير كوچ (ييلاق - قشلاق) ايل قشقايي، حائز اهميت است.
تقسيمات شهرستان آباده
شهرستان آباده به يك بخش و پنج شهر آباده و ايزدخواست و بهمن و سورمق و صغاد و چهار دهستان و ۲۷۰ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان آباده و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۵۷۲۶
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر ۲۰۳۰
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۳.۴
حداكثر درجه سانتيگراد ۲۷
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۱۶۲
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۶۳.۵
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۱۵۰