شهرستان ارسنجان

شهرستان ارسنجان

تقسيمات شهرستان ارسنجان
شهرستان ارسنجان به يك بخش و يك شهر ارسنجان و سه دهستان و ۱۲۰ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان ارسنجان و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۱۴۴۳
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر