شهرستان استهبان

شهرستان اقليد

تاريخچه
اقليد در فارسي به معناي كليد است و مفهوم مجازي آن ، كليد گشايش سرزمين فارس است . گويي هر آن كس كه اقليد را فتح كند ، فارس را فتح كرده است . از آثار قديمي اين شهرستان مي توان به تل حاجي نــوروز ، تل خنجشت، تپه حسن آباد ، تل چشمه وزوزن (مربوط به هزاره اول پيش از تاريخ) و كتيبه پهلوي (مربوط به دوره ساسانيان) اشاره كرد.
تقسيمات شهرستان اقليد
شهرستان اقليد به سه بخش و دو شهر اقليد و سده و ۹ دهستان و ۳۹۶ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان اقليد و شهرهاي تابعه
 

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۷۰۵۴
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر ۲۳۲۰
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۲.۵
حداكثر درجه سانتيگراد ۲۵
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۳۲۸.۷
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۱۵۷
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۲۳۰