شهرستان بوانات

شهرستان بوانات

تقسيمات شهرستان بوانات
شهرستان بوانات به دو بخش و دو شهر سوريان و كره اي و سه دهستان و ۲۰۷ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان بوانات و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۴۷۰۸
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر