شهرستان خرم بید

شهرستان خرم بيد

تقسيمات شهرستان خرم بيد
شهرستان خرم بيد به دو بخش و دو شهر صفاشهر و قادرآباد و چهار دهستان و ۳۲۷ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان خرم بيد و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۳۳۸۱
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر