شهرستان خنج

شهرستان خنج

تقسيمات شهرستان خنج
شهرستان خنج به يك بخش و يك شهر خنج و دو دهستان تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان خنج و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع  
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر