شهرستان زرین دشت

شهرستان زرين دشت

تقسيمات شهرستان زرين دشت
شهرستان زرين دشت به دو بخش و سه شهر حاجي‌آ باد، دبيران و شهرپير و پنج دهستان و ۱۶۴ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان زرين دشت و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۴۵۶۹
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر