شهرستان سپیدان

شهرستان سپيدان

تاريخچه
مركز شهرستان سپيدان يا بيضاء، اردكان است. اردكان در لغت به معني نوعي از جدول ها و اشكال نجومي است. واژه ((ارد)) را قهر و غضب نيز معني كرده اند و ((كان)) ‌به معناي معدن است، گفته مي شود كه اهالي آن جا شورشگر و جنگجو بودند.
اردكان از حوادث روزگار در امان نماند، حملات افغان ها در زمان افشاريه و يورش هاي ايلات بوير احمد در دو قرن پيش، خرابي هاي بسياري در اين شهر به بار آورد. پنجاه سال پيش نيز سيل اين شهر را نيمه ويران كرد.
تقسيمات شهرستان سپيدان
شهرستان سپيدان به سه بخش و دو شهر سپيدان و هرابال و ۸ دهستان و ۳۰۴ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان سپيدان و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۲۸۵۴
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر -
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد -
حداكثر درجه سانتيگراد -
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۸۱۷.۵
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۶۸۲.۵
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۷۴۰