شهرستان شيراز

شهرستان شيراز

تقسيمات شهرستان شيراز
شهرستان شيراز به شش بخش و هفت شهر خرامه و داريون و زرقان و سروستان و شيراز و كوار و لپويي و ۲۲ دهستان و ۸۱۱ آبادي تقسيم شده است. تاسيسات آب شهر شيراز از زمستان ۷۶ توسط شركت آبفا شيراز به طور مستقل اداره مي‌گردد.
ويژگيهاي شهرستان شيراز و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۱۰۴۷۹
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر