شهرستان فراشبند

شهرستان فراشبند

تقسيمات شهرستان فراشبند
شهرستان فراشبند به دو بخش با دو شهر فراشبند و دهرم و چهار دهستان و ۱۴۱ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان فراشبند و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۴۸۲۵
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر