شهرستان قیر و كارزین

شهرستان قير و كارزين
 

تقسيمات شهرستان قير و كارزين
شهرستان قير و كارزين به دو بخش و يك شهر قير و كارزين و پنج دهستان و ۲۴۱ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان قير و كارزين و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۳۴۰۳
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر