شهرستان كازرون

شهرستان كازرون

تاريخچه
كازرون از توابع شهر شاپور بود و در ابتداي آن قرار داشت. شهر شاپور در بيست كيلومتري شمال غربي كازرون فعلي واقع شده بود. بعد از خرابي شهر شاپور، فيروز پسر بهرام ساساني، آن را مجدداً آباد كرد و بر اهميت آن افزود. اين شهر، در زمان قباد، آبادتر و بزرگ تر شد. كازرون در ابتدا از سه قريه نورد، راهبان و دريس تشكيل مي شد و روي هم به بلدالعتيق معروف بود. اما در اواخر قرن چهارم هجري، آن را كازرون ناميدند، نام اين شهر از لغت گازر و گازرون گرفته شده است، زيرا شغل مردم آن اين بود كه پس از شستن كتان، پارچه اي به نام توز مي بافتند.
تقسيمات شهرستان كازرون
شهرستان كازرون به چهار بخش و شش شهر بالاده و خشت و قائميه و كازرون و كنارتخته و نودان و ۱۱ دهستان و ۴۶۷ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان كازرون و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۴۰۵۹
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر -
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد -
حداكثر درجه سانتيگراد -
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۵۴۹
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۴۲۰.۵
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۵۶۰