شهرستان لار ستان

شهرستان لار ستان

تاريخچه
سرزمين لار از زمان ساسانيان با احداث آتشكده اي مورد توجه بود. از اواخر قرن هشتم، لار مركز ضرب سكه بود و سكه آن به لاربن در سواحل خليج فارس و هند رواج داشت..
در سال ۷۹۹ ه.ق. سربازان محمد سلطان نوه امير تيمور، لار، جهرم و نواحي شرقي فارس را تاراج كردند. آخرين شاهزاده لار به نام ميرزا اعلاء الملك مشهور به شاه ابراهيم خان كه دعوي استقلال داشت، در سال ۱۰۱۰ ه.ق. توسط الله وردي خان حاكم فارس سركوب شد. الله وردي خان او را نزد شاه عباس اول كه در اين زمان در بلخ اقامت داشت فرستاد و در همان محل در گذشت. برخي ها، وجه تسميه اين شهر را به (لار) ‌كه اسب پسر گرگين بود، منسوب مي كنند.
تقسيمات شهرستان لار
شهرستان لار به شش بخش و ۶ شهر اوز، بنارويه، بيرم، جويم، گراش و لار و ۱۵ دهستان و ۷۲۰ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان لار و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۳۴۷۲۰
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر ۷۹۲
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۶.۶
حداكثر درجه سانتيگراد ۳۵.۱
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۱۳۶.۸
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۱۰۰.۳
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۲۵۰