شهرستان لامرد

شهرستان لامرد

تقسيمات شهرستان لامرد
شهرستان لامرد به سه بخش و ۴ شهر اشكنان، اهل، علامرودشت و لامرد و ۷ دهستان و ۱۸۵ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان لامرد و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۳۹۳۲
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر