شهرستان مرودشت

شهرستان مرودشت

تاريخچه
كاوش هاي علمي و گمانه زني هايي كه در تپه هاي مختلف جلگه مرودشت انجام گرفته است نشان مي دهد كه هزاران سال پيش از آنكه داريوش كبير، تپه سنگي را بر دامان كوه رحمت براي احداث كاخ هاي بزرگ خود انتخاب كند، اقوامي متمدن در دشت وسيع آن مي زيسته اند. آثار بر جاي مانده از قبيل ظروف سفالي منقوش يا ساده و اسباب و وسائل زندگي آن دوره مؤيد اين نكته اند.
ويرانه هاي استخر و تخت جمشيد در مرودشت، بخشي از تاريخ اين شهر را به نمايش مي گذارند. آثار تاريخي باقي مانده از اين شهرستان، علاوه بر آثاري از دوران هخامنشي، دوره هاي اسلامي را هم در بر مي گيرد.
تقسيمات شهرستان مرودشت
شهرستان مرودشت چهار بخش و دو شهر سيدان و مرودشت و ۱۴ دهستان و ۴۰۷ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان مرودشت و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۴۶۳۷
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر ۱۶۰۵
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۶.۵
حداكثر درجه سانتيگراد ۲۹.۳
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۳۱۰
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۲۷۰
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۳۰۰