شهرستان ممسني

شهرستان ممسني

تاريخچه
ممسني را ((شولستان)) نيز خوانده اند كه به معناي سرزمين شول هاست. شول ها يكي از طوايف سابق لرستان بودند كه بعد از استقرار در اين ناحيه، به اين نام مشهور شدند. مركز ولايتي كه ممسني در ان قرار داشت، شهر شاهپور در چند كيلومتري كازرون بود كه نوشته اند در زمان تزلزل حكومت ساسانيان، به وسيله ابوسعيد كازروني شبانكاره با خاك يكسان شد. ولي در زمان حكومت سلجوقيان دوباره تعمير و بازسازي شد و رونق گذشته خود را باز يافت.
تقسيمات شهرستان ممسني
شهرستان ممسني به چهاربخش و دو شهر مصيري و نورآباد و ۱۳ دهستان و ۸۵۰ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان ممسني و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۶۶۳۸
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر -
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد -
حداكثر درجه سانتيگراد -
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۶۲۷
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۴۱۵.۵
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۵۲۰