شهرستان مهر

شهرستان مهر

تقسيمات شهرستان مهر
شهرستان مهر به چهار بخش و ۳ شهر گله دار، مهر و وراوي و ۸ دهستان و ۱۱۴ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان مهر و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۱۷۶۸
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر