شهرستان ني ريز

شهرستان ني ريز

تاريخچه
آثار به دست آمده از غارهاي حوالي درياچه بختگان نشانگر قدمت تمدن در اين ناحيه است . ني ريز در زمان هخامنشيان يكي از مراكز مهم سلاح سازي بود و نام ني ريز احتمالاً از نيزه ريز گرفته شده است. در الواح گلي تخت جمشيد، نام ناريزي را منطبق با ني ريز دانسته اند. در اين شهر يكي از قديمي ترين و مهم ترين بناهاي قرن چهارم ه.ق. يعني مسجد جامع قرار گرفته كه گفته مي شود آتشكده اي بود كه پس از ظهور اسلام به مسجد تبديل شده است.
اما تاريخ قديمي مسجد ۳۶۳ هجري قمري است و به گفته مقدسي، بناي اصلي آن متعلق به سال ۳۴۰ ه.ق. است كه از آثار دوره سلسله آل بويه به شمار مي رود. اين منطقه در زمان داريوش اول از شهرهاي آباد و پر جمعيت فارس بود. ناريزي به معناي كارگاه اسلحه سازي است. در آن زمان بيش از ۷۰۰ كارگاه نيزه، شمشير و زره سازي در آن وجود داشت و در واقع مركز توليد سلاح و اسلحه خانه داريوش بوده است.
شهر ني ريز از زمان هخامنشيان تا به حال، سه بار دستخوش تهاجم، سيل و عوامل طبيعي قرار گرفته و براي بار چهارم در محل فعلي بنا شده است.
تقسيمات شهرستان ني ريز
شهرستان ني ريز به چهار بخش و سه شهر آباده طشك، مشكان و ني ريز و ۹ دهستان و ۴۵۴ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان ني ريز و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۱۰۷۸۰
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر -
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۸
حداكثر درجه سانتيگراد ۳۱.۴
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۱۱۷.۵
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۱۰۷.۵
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۲۲۰