شهرستان پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد

تقسيمات شهرستان پاسارگاد
شهرستان پاسارگاد به يك بخش و يك شهر سعادت‌ش هر و دو دهستان تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان پاسارگاد و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع  
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر  
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد  
حداكثر درجه سانتيگراد  
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر  
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر  
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر