فسا

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۳۳۰۹۹۵ ۵۳۳۳۰۹۹۷  
۵۳۳۳۰۹۹۶    
۵۳۳۴۴۷۴۰    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره بابك نيكزاد ۰۹۱۷۱۳۴۶۲۲۰
مسئول مشتركين اسماعيل شيرواني  
مسئول بهره برداري مسعود جاهدي  

 

آدرس : بلوار امام حسين (ع)

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: fasa-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي فسا