فسا

شهرستان فسا

تاريخچه
شهر فسا كه در گذشته به آن پسه يا پسا مي گفتند، از شهرهاي قديمي خطه پارس است. اين شهر، به گفته برخي از مورخان، در قديم ((پارساگرد)) نام داشت و در الواح گلي تخت جمشيد به نام پشي يا باشي ها نوشته شده است.
نام پسه به تدريج به پسا تبديل شد و اعراب آن را فسا ناميدند.
شهر فسا در قرن چهارم هجري دومين شهر مهم ولايت دارابگرد بود و از حيث بزرگي با شيراز برابري مي كرد.
تقسيمات شهرستان فسا
شهرستان فسا به چهار بخش و سه شهر زاهد شهر و ششده و فسا و ۸ دهستان و ۳۹۰ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان فسا و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۴۱۸۸
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر ۲۱۸۸
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۹/۷
حداكثر درجه سانتيگراد ۴/۳۰
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۶/۱۷۵
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۴/۲۱۹
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۳۴۵