فصل اول

تعرفه های حق انشعاب آب و فاضلاب در كاربریهای مختلف

تعرفه های حق انشعاب آب و فاضلاب در كاربریهای مختلف

تعاریف :
- انشعاب آب : آن بخش ازلوله فرعی آب كه مقطع آن متناسب با قطركنتورآب مشترك در نظر گرفته میشود ودرنهایت خط آبرسانی اختصاصی ویا شبكه عمومی توزیع آب ( از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل (شیرفلكه بعد از كنتور ) متصل مینماید , اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر مذكور , انشعاب نامیده می شود و متعلق به شركت است .
- انشعاب فاضلاب :آن بخش از لوله فرعی فاضلاب كه مقطع آن متناسب با سیفون بوده و فاضلاب مشترك را از محل سیفون (خروج از ملك) به خط اختصاصی ویا شبكه عمومی جمع آوری فاضلاب منتقل می نماید (اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون ) انشعاب(اتصال) فاضلاب نامیده می شود و متعلق به شركت است.

انواع انشعاب آب و فاضلاب

انواع انشعاب آب و فاضلاب :

۱- مسكونی : به انشعابهایی اطلاق میشود كه صرفا در حدود متعارف آب شرب و بهداشت و دفع فاضلاب خانگی بوده و به واحدهای مسكونی واگذار می گردد.
۲- غیر مسكونی :
الف) انشعاب مصارف عمومی و دولتی : به انشعابهایی اطلاق میشود كه جهت خدمات عمومی غیر انتفاعی (نامبرده در تعرفه) به كارمی رود , شامل كلیه ادارات تابعه وزارتخانه ها وقوه قضائیه ,مراكزوپادگانهای نیروهای نظامی وانتظامی ,بنیاد شهید ,بنیاد مستضعفان وجانبازان ,بنیاد ۱۵ خرداد ,شهرداریها وكلیه موسسات وسازمانهای دولتی كه به صورت شركت اداره نمی شوند ( نظیر سازمان غله ,سازمان حج واوقاف وامور خیریه ,سازمان برنامه وبودجه , سازمان حفاظت محیط زیست ,سازمانهای كشاورزی وجهاد سازندگی استانها ,گمرك ,سازمان بنادر وكشتیرانی وسازمان هواپیمایی كشور ) ,مراكز بهداشتی ودرمانی دولتی (نظیر بیمارستانها ,درمانگاهها ,مراكز تشخیص طبی ,مراكز پیراپزشكی ) ,نهادهای دولتی (نظیر كمیته امدادامام خمینی ودفاتر هلال احمر )همچنین مراكزعمومی (نظیرآرامگاهها ,گورستانهاوغسالخانه ها, ومصارف اشتراكی شهركها ومجتمع های مسكونی (مشتركین تحت پوشش شركت ).
ب-۱) انشعاب آب تولیدی و صنعتی : به انشعابهایی اطلاق میشود كه برای به كار انداختن و بهره برداری از صنایع,كارخانه ها, استخراج معادن , صنایع كشاورزی برای تولید فراورده های كشاورزی و دامی در كارگاهها ( مانند مرغداریها, دامداریها , پرورش كرم ابریشم و نظایر آن ) و صنایع كوچك و صنوف تولیدی استفاده میشود.
ب-۲) انشعاب فاضلاب تولیدی و صنعتی : به انشعابهایی اطلاق میشود كه برای جمع آوری ودفع فاضلاب صنایع , كارخانه ها ,موسسات و كارگاهها و صنوف تولیدی, بعد از پیش تصفیه و رسیدن كیفیت فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال به شبكه جمع آوری فاضلاب شهری براساس استانداردهای شركت واگذار می گردد .

ج) انشعاب مصارف تجاری : به انشعابهایی اطلاق میشود كه عموما برای محل كسب وكار , خدمات و تجارت واگذار می گردد . محل داد وستد كالا یا خدمات و هر مكانی كه درآن فعالیت تجاری و ارائه خدمات انتفاعی
( نامبرده شده درتعرفه) صورت گیرد وهمچنین مراكزتجاری وخدماتی نظیر پاساژ,سرا ,میادین ,بانكها , هتل ,بیمارستان خصوصی ,ساختمان پزشكی ,مسافربری ,باربری ,پاركینگ عمومی ,تعمیرگاه ,شهر بازی ونیز كلیه شركتهای تابعه ووابسته به وزارتخانه های دولتی (نظیر شركتهای برق منطقه ای ,توانیر,سازمان برق , سازمانهای آب منطقه ای ,شركتهای ملی نفت ,گاز وپتروشیمی ,شركتهای مخابرات وپست وتلگراف ,شركت ملی فولاد ,سازمان گسترش ونوسازی صنعتی ایران وسازمان صنایع ملی ایران ) تجاری محسوب می شوند.
د) انشعاب مقطوعی : این انشعاب برای واحدهای بزرگ نظیر پادگانها , فرودگاهها , پاركها , موسسات صنعتی , انبارها و مشابه آن كه عرصه و اعیان ملك متقاضی انشعاب بسیار زیاد و آب مصرفی و پساب تولیدی در مقایسه با عرصه و اعیان ناچیزو انشعاب مورد تقاضا برای مصرف شرب و بهداشت واگذار می گردد .
ه ) انشعاب ساخت و ساز : درصورت وجود امكانات فنی شركت می تواند برای ساخت و سازهای واحدهای مسكونی , و غیر مسكونی , دوباره سازی بنا و یا انشعاب موقت كارگاهی با عقد قرارداد نسبت به واگذاری انشعاب موقت برابر فصل چهارم آئین نامه عملیاتی اقدام كند .
نكته: نرخ فروش آب به تانكرهای خدماتی توزیع آب ,مصارف آب بنایی وساخت وسازها وفروش آب به كشتیها در بنادر مشمول تعرفه آب آزاد خواهد بود.
نكته: متقاضیان انشعاب موقت ویا انشعاب مصرف آب آزاد ملزم به پرداخت كلیه هزینه نصب انشعاب مربوطه در چهارچوب ضوابط شركت می باشند.
و) انشعاب مجموعه های مسكونی , تجاری , عمومی , پاساژ , بلوك ساختمانی و مجتمع ها : این بند ناظر به متقاضیانی است كه انشعاب آب و فاضلاب آنها در اقطار متعارف تامین می گردد و محل استقرار آنها در مجموعه های مسكونی , تجاری , عمومی , پاساژها و بلوكهای ساختمانی قرار دارد . هر یك از واحدهای این مجموعه ها كه امكان نصب كنتور مجزا داشته باشند یك متقاضی یا مشترك محسوب می گردند و واگذاری انشعاب آب و فاضلاب آنها مشابه سایر متقاضیان منفرد انجام خواهد شد .
و-۱) بلوكهای ساختمانی , پاساژها ومجموعه های تجاری و عمومی : اینگونه متقاضیان می بایستی مشتركا درخواست انشعاب آب وفاضلاب نموده و هزینه های عمومی انشعاب را پرداخت نمایند.نقطه تحویل به كلیه انشعابها در مورد بلوكهای ساختمانی و پاساژها می باید دریك یا چند محل مناسب (با نظر شركت) متمركز باشد در مورد مجموعه های عمومی و تجاری برحسب وجود امكانات فنی (به تشخیص شركت) نقطه تحویل در هریك از واحدها ی مجموعه نیز می تواند قرار گیرد. واگذاری انشعاب آب و فاضلاب بلوكهای ساختمانی اعم از تجاری – عمومی و مسكونی با ظرفیت و قطر درخواستی بالاتر از ارقام مندرج در جدول مربوطه پس از تایید معاونت امور آب و فاضلاب شهری كشور امكان پذیر خواهد بود.
و-۲) مجموعه های ساختمانی : تعدادی از واحدهای مسكونی كه در سطح در جوار یكدیگر احداث می شوندو
هریك از آنها از شبكه عمومی آب و فاضلاب خدمات دریافت خواهد نمود (نظیر آنچه كه معمولا توسط تعاونی های ادارات و سازمانها ساخته می شود) مجموعه مسكونی نامیده می شود. تنها تفاوتی كه تامین خدمات اینگونه واحد ها با سایر متقاضیان خانگی دارند,لزوم احداث یا توسعه شبكه برای آنها است كه هزینه آن روی واحد های متقاضیان سرشكن می شود و لذا ارجح است كه مشتركا تقاضای انشعاب آب و فاضلاب نمایند . بدیهی است متقاضیانی كه هزینه خدمات رسانی روی آنها سرشكن شده از پرداخت هزینه نظیر آن معاف می باشند.
و-۳) مجتمع ها : به آپارتمانها و مجتمع های مسكونی, تجاری , اداری كه تاسیسات لوله كشی داخلی مجزا دارند در صورت وجود امكانات فنی , انشعابهای متعدد واگذار خواهد شد . لیكن در صورتیكه تاسیسات لوله كشی داخلی این واحد ها مجزا نباشد یك انشعاب واگذار می شود .
- برای مصارف اشتراكی مجموعه ها و مجتمع ها نظیر موتورخانه های شوفاژ , پاركینگ و مصارف عمومی یك انشعاب اشتراكی واگذار می شود.
- در مواردی كه مشترك درخواست واگذاری سیفون فاضلاب اضافی نماید, در صورت وجود امكانات فنی با دریافت هزینه های مقرر , واگذاری آن بلا مانع است.
تبصره: برابرتفاهم نامه مورخ ۱/۷/۷۴ فی مابین وزارت نیرو ودفاع, منازل سازمانی نیروهای مسلح نیز بایستی از واحدهای اداری , مستقل وبرای هر یك از واحدهای مسكونی انشعاب جداگانه منظور گردد.(ضمیمه ۷-۱ )
- تاسیسات وتجهیزات آب متعلق به مشترك : كلیه تاسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله كشی كه بعد از نقطه تحویل توسط مشترك یا مشتركین ایجاد میشود تاسیسات و تجهیزات داخلی مشترك نامیده می شود و متعلق به مشترك یا مشتركین می باشد.
- تاسیسات وتجهیزات فاضلاب متعلق به مشترك : كلیه تاسیسات وامكانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبكه های فرعی , تلمبه خانه و تاسیسات پیش تصفیه احتمالی و غیره قبل از نقطه تحویل (سیفون) كه توسط مشترك یا مشتركین ایجاد می شوند تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترك نامیده می شود و متعلق به مشترك یا مشتركین می باشد .

محاسبه حق انشعاب آب

محاسبه حق انشعاب آب :

طبق جداول ضمیمه ۱-۱
- محاسبه حق انشعاب مقطوعی :
(در فصل دستور العملها ـ دستور العمل واگذاری انشعاب مقطوعی)
- نحوه محاسبه تبصره های حق انشعاب آب : علاوه برمبالغ حق انشعاب , مبلغی نیز به عنوان سهم تبصره ۱و۲و۳ از متقاضیان اخذ میگردد.( فصل مستندات ـ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب وبازسازی شبكه های آب جاری )
- تبصره ۱ : در شهرهای بالای ۱۰۰۰۰۰ نفر میبایست هزینه تبصره ۱ محاسبه وعلاوه بر حق انشعاب از متقاضی اخذ گردد.
- تبصره ۲ : مشاركت مردمی جهت توسعه طرحهای فاضلاب , در شهرهایی كه طرح فاضلاب در آنها اجرا شده یا در دست مطالعه است به میزان ۱۰% كل حق انشعاب آب می باشد.
- شهرهای آباده – استهبان – اقلید- جهرم – داراب – سپیدان – فسا – فیروزآباد – كازرون – گراش – لار – مرودشت – نورآباد – نی ریز مشمول پرداخت سهم تبصره ۲ می باشند .
- تبصره ۳ : مشاركت مردمی جهت توسعه طرحهای آب و فاضلاب , كلیه شهر های استان میبایست به میزان ۱۵% كل حق انشعاب آب را جهت سهم تبصره ۳ از متقاضیان دریافت كنند.

كل دریافتی از متقاضیان انشعاب آب

كل دریافتی از متقاضیان انشعاب آب :

حق انشعاب(نقدو اقساط) + سهم تبصره ۱+ سهم تبصره ۲ + سهم تبصره ۳ + كارمزد اقساط+كارمزدهای متفرقه + هزینه پروانه و پلاك + هزینه كنتوروشیر قطع ووصل+ هزینه آماده سازی
- مبالغ حق انشعاب و شیر قطع و وصل و كنتور به حساب سرمایه واریز می گردند .
- مبالغ كارمزدهای متفرقه و كارمزد اقساط و هزینه پروانه و پلاك به حساب درآمد واریز می گردند .
- مبالغ تبصره ها به حساب تبصره واریز می گردند .
- تخفیفات مبالغ حق انشعاب آب : (ضمایم ۵ ـ۱)
- طبق تصویب نامه هیئت وزیران , جانبازان ۲۵% وبالاترفقط یك بار برای یك انشعاب مسكونی مشمول ۵۰% تخفیف از كل مبلغ حق انشعاب می گردند. مشروط به اینكه قطر انشعاب آب از ۴/۳ اینچ بیشتر نباشد .
- مدارس تحت پوشش آموزش وپرورش(دبستان , راهنمایی , دبیرستان ) و هنرستانها و همچنین اماكن متبركه و حسینیه هاومدارس علوم دینی و درمانگاههای غیر انتفاعی (آموزشی) , اماكن نگهداری ایتام و افرادبی سرپرست و معلولین متعلق به موسسات خیریه (به استثنای واحد های تجاری وابسته ) به میزان ۵۰% از پرداخت حق انشعاب معاف می باشند مشروط به اینكه قطر انشعاب آب از ۴/۳ اینچ بیشتر نباشد .
- مساجد از پرداخت حق انشعاب معاف می باشندوتنها هزینه های متفرقه (نصب تجهیزات) دریافت می گردد. (ضمیمه ۵-۱ )
- محاسبه كارمزد اقساط انشعاب آب (ابطالی طبق بخشنامه شماره۱۰۰/۴۰/۴۳۲۹۳ مورخ ۱۹/۷/۸۲ ): تا پیش از ابطال بخشنامه ۴۲۱/۱۷۳۹۰ مورخ ۱۸/۵/۷۷ وزارت نیرو, تنها هزینه مربوط به حق انشعاب آب مورد تقسیط واقع می شد وحداكثر ۵۰% از هزینه ها شامل اقساط می گردید. پرداخت حداقل ۲/۱ هزینه های مزبور به هنگام عقد قرارداد , توسط متقاضی الزامی بود . تاخیر و عدم پرداخت حد اكثر دو قسط توسط مشترك موجب قطع انشعاب و دریافت كارمزد مدت زمان اضافه شده از سوی شركت می گردید . وصول كارمزد نیز به نرخ ۱۶% برای مشتركین خانگی و ۲۰% برای مشتركین غیر خانگی بود .طبق بخشنامه مزبور:

الف) مشترك بدهی خودرا به صورت یكجا پرداخت نماید .
مانده بدهی * تعداد ماه*درصد كارمزد= كارمزد اقساط
۱۲
ب ) مشترك بدهی خود را در اقساط ماهیانه مساوی پرداخت نماید .
مانده بدهی * (تعداد ماه+۱ )*درصد كارمزد= كارمزدبرای یك ماه
۲۴
- قرارداهای اشتراكهای اقساطی باید به نحوی منعقد گردد كه كلیه شرایط نحوه تقسیط و باز پرداخت ودیعه تضمین بازپرداخت (چك معتبر مبلغ حق انشعاب تقسیط شده و كارمزد مربوطه ) در قرارداد قید گردد.
- هزینه های متفرقه : عبارتند از هزینه های خدماتی كه شركت پس از تامین آب و تسهیلات دفع فاضلاب برای مشتركین انجام می دهد . ارقام درج شده در جداول ضمیمه ۶-۱ برای شهرهای كمتر از ۲۰ هزار انشعاب بوده و برای شهرهای بیش از۲۰ هزار انشعاب در ضریب ۱.۲ ضرب خواهد شد .
- تغییر در عرصه و اعیان : درصورت هرگونه افزایش عرصه واعیان و تعداد طبقات و واحد های ملك دارای انشعاب , مشترك مكلف است به محض دریافت اولین اخطار از سوی شركت , هزینه های ناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذكور را بر اساس تعرفه مورد عمل جاری (به قیمت روز) پرداخت نماید .
- محاسبه مابه التفاوت حق انشعاب (اضافه عرصه و اعیان) :
۱- واحدهای مسكونی : ۲
۱۰۰۰b + 0015/0 Z =
ِِA * a * X * Y = Z
b : مجموع عرصه و اعیان جدید
Z :هزینه حق انشعاب یك متر مربع هر واحد مسكونی بر اساس عرصه و اعیان جدید
X :( مجموع عرصه و اعیان قدیم – مجموع عرصه و اعیان جدید )
a :ضریب تعدیل هر شهر
ِِ :Aضریب افزایش سالیانه كه برای سال ۱۳۸۲ ,۸۳/۱ می باشد.
Y : مابه التفاوت حق انشعاب به ریال
۲- واحدهای غیرمسكونی :
A * a * X* 2000Y=
X:( مجموع عرصه و اعیان قدیم – مجموع عرصه و اعیان جدید )
a :ضریب تعدیل هر شهر
ِِ :Aضریب افزایش سالیانه كه برای سال ۱۳۸۲ ,۸۳/۱ می باشد.
Y : مابه التفاوت حق انشعاب به ریال
۳- واحدهای تجاری :
A * a * X* 2000Y=
X:( مجموع عرصه و اعیان قدیم – مجموع عرصه و اعیان جدید )
a :ضریب تعدیل هر شهر
ِِ :Aضریب افزایش سالیانه كه برای سال ۱۳۸۲ ,۸۳/۱ می باشد.
Y : مابه التفاوت حق انشعاب به ریال
نكته :درصورتیكه هنگام اخذ انشعاب اولیه سهم تجاری پرداخت نشده باشد,بایستی (A*200000) ریال نیز دریافت گردد.
نكته : - طبق بخشنامه وزارت نیرو واحد هایی كه قبل از ۱۱/۱۰/۶۹ احداث شده و هزینه های عمومی انشعاب آب و فاضلاب آنها بر مبنای میزان عرصه واعیان محاسبه و وصول شده باشد , درصورت تغییر مشخصات آنها ( عرصه , اعیانی , كاربری) , مابه التفاوت هزینه های برقراری انشعاب در قالب مصوبات مورد عمل محاسبه و وصول خواهد شد.
- واحدهایی كه قبل از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ احداث شده و حق انشعابهای آنها برمبنای قیمتهای مقطوع و مستقل از میزان عرصه و اعیانی محاسبه و وصول شده است , برای به روز نمودن پرونده انشعاب اینگونه واحدها نباید وجهی از آنها وصول شود, مگر آنكه تغییرات انجام شده در میزان عرصه و اعیانی و كاربری واحدهای موصوف بعد از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ بعمل آمده باشد .

 

تسهیم عرصه در ساختمانهای چند طبقه

تسهیم عرصه در ساختمانهای چند طبقه :

برابراستعلام انجام شده از شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور درصورتی كه مشترك درخواست انشعاب یكجا برای كل ساختمان چند طبقه نماید یا اینكه چند اشتراك مجزا درخواست نماید در هر دو صورت حق اشتراك یكسان است .
لذا مقتضی است در صورتی كه در یك پلاك ملكی چند واحد مستقل احداث گرددو درخواست اشتراك نماید عرصه به نسبت اعیانی هر طبقه تسهیم و حق اشتراك هرواحد محاسبه شودودر صورتی كه انشعاب مجزا درخواست شود به تعداد انشعابات درخواستی حق نصب و تجهیزات دریافت و انشعاب مجزا صادر گردد .
مثال : ساختمان دو طبقه ای كه ۳۰۰ متر مربع عرصه و ۲۰۰ مترمربع اعیان طبقه همكف و ۱۰۰متر مربع اعیان طبقه دوم دارد به شكل زیر مورد محاسبه قرار می گیرد .
سهم عرصه هرواحد = اعیانی هر واحد * كل عرصه
كل اعیان
۳۰۰= ۱۰۰+۲۰۰: كل اعیان
سهم عرصه هر متر مربع ۱ = ۳۰۰ = كل عرصه
۳۰۰ كل اعیان

سهم عرصه طبقه اول ۲۰۰=۱*۲۰۰
سهم عرصه طبقه دوم ۱۰۰=۱*۱۰۰
مجموع عرصه و اعیان طبقه اول ۱X = 400= 200+200
مجموع عرصه و اعیان طبقه دوم ۲X = 200= 100+100
حال با قراردادن ۱X و ۲X در فرمول حق انشعاب , حق انشعاب هر طبقه مورد محاسبه قرار می گیرد و كل مبلغ از متقاضی دریافت می گردد و درصورتی كه مشترك انشعاب مجزا درخواست نماید فقط بادریافت دو فقره هزینه های نصب و تجهیزات نسبت به وصل دو فقره انشعاب طبقه اول و دوم اقدام می گردد . ضمنا در صورتی كه مشترك از قبل اشتراك طبقه اول را گرفته باشد ,وبرای طبقه دوم درخواست انشعاب نمایدباتوجه به پرداخت حق انشعاب عرصه هنگام اخذ انشعاب طبقه اول بایستی قیمت یك متر انشعاب طبقه دوم با احتساب سهم عرصه بعلاوه اعیان محاسبه وسپس حاصل ضرب قیمت یك متر انشعاب محاسبه شده در اعیانی طبقه دوم دریافت گردد.