فصل دوم

دستورالعمل واگذاری انشعاب آب

دستورالعمل واگذاری انشعاب آب

> دریافت درخواست ومدارك لازم :
-درخواست: درخـواست حق انشعاب بایستی حتمادرفرم شماره ۱ تنظیم گرددوبجزدرخواستهای اداری هیچگونه درخــواست خـــارج ازفرم یادشده قابل قبول نبوده ودرج درخواستهای خارج ازفرم مربوطه درپرونده ممنوع می باشد.
فرم شماره ۱ بمنزله خلاصه گردش پرودنده مشترك بوده ودرمراحل مختلف تشكیل پرونده وواگذاری انشعاب بایستی گردش كاردرآن ثبت گردد. ( ضمیمه ۱ـ۲ )
ـ مدارك لازم :
مدارك لازم برای تشكیل پرونده انشعــاب شامل مـواردزیربوده ودریافت درج مدراك اضافی درپرونده مشترك ممنوع می باشد.
۱-پوشه روغنی وگیره مربوطه.
۲-اصل وتصویرشناسنامه.
۳-اصل وتصویرسندمالكیت.
۴-اصل وتصویرپروانه ساختمانی كه تاریخ اعتبارآن منقضی نشده باشد.
۵-تصویرنقشه ساختمانی.
- مسئول پذیرش مشتركین موظف است كلیه مدارك تحــویلی ازمتقاضی رابرابراصــل نموده وتصویردریافتی ازمدارك متقاضی راممهوربه مهربرابراصل نماید.همچنین درفرم شماره یك تائیدلازم ازبرابراصل كردن مدارك بایدانجام پذیرد.

تعیین وقت ارزیابی وانجام ارزیابی ازملك وشبكه

تعیین وقت ارزیابی وانجام ارزیابی ازملك وشبكه

الف- تعیین وقت ارزیابی:
- نظربه اینكه درطول یك هفته كاری درایام مختلف درخواستهایی درخصوص دریافت انشعــاب وصــول می گرددوانجام ارزیابی خارج ازوقت تعیین شده موجب اتلاف وقت وهـزینه می گرددواحــدمشتركین میبایستی نسبت به زمانبندی ارزیابی برنامه ریزی لازم انجام ودرطـــول یك هفته دوروز جهت ارزیابی تعیین ودرتابلوبه اطلاع عموم برساند.
- مشترك موظف است درتاریخی كه تعیین می شودوبادردست داشتن مــدارك لازم وبرگ نوبت ارزیابی درمحل تعیین شده ازطرف ارزیاب حضوریابد.ضمناتهیه وسیله مناسب جهت ایاب وذهاب ارزیاب بعهده متقاضی خواهدبود.
ب:انجام ارزیابی :
- ارزیاب موظف است درتاریخ تعیین شده درمحل مقررحضوریافته ونسبت به ارزیابی مـــلك ساخته شده اقدام وضمن انجام مساحی وبا تشخیص حدود اربعه,وضعیت موجود را باپروانه ساختمانی وسندملك تطبیق نماید.
- باتوجه به كدشناسائی املاكی كه درطرفین ملك قراردارندهنگام ارزیابی نسبت به تعیین كدشناسائی ملك اقدام نماید.
- نسبت به ترسیم نقشه برابرعرصه واعیان واقعی ملك بارعایت مواردزیراقدام نماید.
۱-ب)ترسیم نقشه حتما“بایدروی فرم شماره۲انجام پذیرد . (ضمیمه ۲ـ۲)
۲-ب)مقیاس مناسب بااندازه ملك وفرم شماره۲انتخاب نماید.
۳-ب)هنگام ترسیم نقشه جهت شمالی وجنوبی بودن ملك رعایت شود.
۴-ب)گذرگاههای مجاوررابه نحــوی كه پیــداكردن آدرس ملك درپیگیری های بعدی میسرباشدباذكرنام خیابان وكوچه ترسیم گردد.
۵-ب)متراژهریك ازابعادملك وزیربنادرحاشیه ضلع مربوطه درج گردد.
۶-ب)هاشورهای مناسب جهت هریك ازطبقات ملك انتخــاب وبه نحـوی روی فرم درج گرددكه بامشاهده جدول راهنمای زیرنقشه شناسائی طبقه موردنظرمیسرباشد.
۷-ب)محاسبات متراژهرطبقه انجام ودرجدول زیرنقشه درج گردد.
۸-ب)درب یادرب های ورودی ملك روی نقشه مشخص باشد.
۹-ب)نقشه بایستی بنحوی ترسیم گرددكه نمای كلی زیربناازلحاظ تورفتـگی وبیرون آمدگی ملك , مشخص باشد.
ج:ارزیابی شبكه
- ارزیابی شبكه بایستی توسط واحد شبكه انجام ووجودشبكه وفشارمناسب جهت واگذاری انشعاب تعیین گردد.
- نظربه اینكه فروش انشعاب برای شركت ازلحاظ تامین آب وفشارلازم ایــــجادتعهدمی نمایدمسئولیت این امربعهده مسئول شبكه خواهدبودلذابایستی هنگام تائیدامكانات واگذاری انشعاب دقت لازم معمول تادرمكانی كه شبكه مناسب وجودنداردازواگذاری انشعاب خودداری شود.(شبكه مناسب شبكه ای است كه ازلحاظ فاصله, قطروفشارآب برابراستانداردموجودتامین آب متقاضی راامكان پذیرسازد).
فاصله ازشبكه اصلی تاكنتورمتقاضی نبایستی بیشترازبیست مترباشدوفشارآب بایستی به نحوی باشد كه
حداقل۲ اتمسفرفشارپشت كنتورمتقاضی تامین گردد . جنس وقطرلوله اصلی نیزمتناسب باقطراشتـراك مشترك تعیین می گردد.
- امكانات شبكه موجودبایستی توسط واحدشبكه روی فرم شماره ۳(ضمیمه۳-۲ ) بنحوی درج گرددكه ,
۱- ج)شبكه اصلی وفرعی كه اشتراك ازآن منشعب می شودباتعیین قطروجنس لوله درج گردد.
۲- ج)شبكه انشعاب(ازشبكه اصلی تانقطه ورودی به ملك)باتعیین قطرشبكه انشعاب درج گردد.
۳- ج)جدول راهنمای زیرفرم كروكی بایستی صادقانه وبراساس واقعیت بنحوی تنظیم گرددكه قــطر؛جنس وفاصله واقعی شبكه مشخص باشد.مسئولیت صحت مندرجات این فرم بعهده مسئول شبكه خواهدبود.

د-دریافت استعلامهای لازم ازشهرداری:
- واحدمشتركین بایستی باتوجه به نیازحفاری جهت وصل انشعاب , متقاضی راجهت اخذمجـوزهای لازم به
شهرداری معرفی وپاسخ مثبت شهرداری رادریافت نماید.
ه-انجام محاسبات حق انشعاب وهزینه های متفرقه:
- دربرنامه تدوین شده جهت اجرادرسال۸۲نصب سیستم رایانه ای پذیرش اشتراك قطعی است . درسیستم مذكوركلیه مراحل محاسباتی ووصول صورتحساب های صادره درزمینه حق انشعــاب وهــزینه متفرقه بصورت ماشینی انجام می پذیردلاكن واحدمشتركین الزاما“بایستی درجریان نحوه محاسبات وتـعرفه های مربوطه باشد , لذاازاین جهت نحوه محاسبات حق انشعاب كه تاكنون نیزمورداستفاده واحدهای مشتركین بوده ازباب یكنواختی وروش محاسبه ذیلا“ شرح داده می شود.

حق انشعاب

حق انشعاب :

- برای محاسبه حق انشعاب دركاربریهای مختلف ازتــعرفه متفاوت استفاده می شود (ضمیمه ۱-۱ ) لذاهنگام درخواست متقاضی جـهت اخــذ انشعاب بایستی كــاربری ملك متقاضی بایكی ازتعرفه های زیربرابرآنچه توضیح داده خــواهدشد تطبیق ومحاسبات مربوطه انجام پذیرد.
- واگذاری انشعاب دائم برابربند۲۳-۴آئین نامه وصورتجلسه مورخ۲۱/۱/۸۲ (خدمات بعدازفرو ش بند۱۳ـآب وساخت وساز) می باشدبه مكانهایی تعلق می گیردكه محصورشده باشند , لذاواگذاری انشعاب دائم به املاك فاقدحصـــارممنــوع وتاانـجام حصاركشی واگذاری انشعاب فقط بصورت موقت امكان پذیراست.
- عرصه واعیان ملك برابربخشنامه ۴۷۳/۵۸۰مورخ۱۸/۵/۸۰درصورتی كه هنـوزملك ازلحاظ ساختمانی به اتمام نرسیده باشدفقط برابرپروانه ساختمانی انجام خواهدپذیرفت.
تذكر:درصورتی كه متقاضی درخواست تقلیل یاافزایش عرصه واعیان نسبت به متــراژمندرج درپروانه ساختمانی ملك داشته باشدبایستی حتما“ نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی اقدام نماید.
- بدیهی است درهرصورت پس ازاتمام ساختمان ارزیابی نهائی انجام وبرابرعرصه واعیان موجـــودتسویه حساب لازم انجام ودرصورت وجودعرصه واعیان اضـــافه برآنچه درقـــرارداداولیه ارزیابی درج شده مابه التفاوت مربوطه بنرخ روزدریافت خواهدشد.درصـــورتی كه ملك فاقدحصاركشی لازم دراطرف آن باشدومتقاضی درخواست انشعاب نمایدانشعاب واگذاری تاانجام حصاركشی بصورت موقت بوده ومدت آن نبایدبیشترازشش ماه باشد , لـــذامشترك بایستی بنـــرخ روزنسبت به ارائه یك قطعه چك بمیزان حق انشعاب بعنوان ودیعه وبتاریخ سررسیدشش ماهه وتحویل به واحدمشتركین اقدام نماید.
واگذاری انشعاب درهرصورت بایستی همـــراه بانصب كنتورباشدلذادرمواقعی كه ملك فاقدحصاركشی است حفظ وحراست ازكنتورومتعلقات انشعـــاب بعهده متقاضی است درصـورت سرقت یاآسیب دیدن كنتورمیزان آب مصرفی براساس كارشناسی شركت بعلاوه خسارت وارده دریافت خـواهدشد , لذا درصورت
عدم توان حفاظت, مشترك مختاراست هنگام حصاركشی آب موردنیازخودراازسایرمنـابع تامین نماید.
تذكر:آب مصرفی دوران ساخت وسازبراساس كنتوردریافت خـواهدشد , لـــذاازاین لحاظ پیش دریافتی صورت نخواهدگرفت.
- پس ازاتمام حصاركشی مشترك موظف است مــراتب رابه اطلاع اداره برساندودرصـورت نیازدرخواست انشعاب دائم بنمایددرغیراینصورت پس ازانقضاءمهلت شش ماهه نسبت به جــمع آوری انشعاب اقدام وبامشترك تسویه حساب خــواهدشد(شركت درصــورت نیــازمی تواندمطالبات خـودراازمحل چك وودیعه تسویه نماید).

دستورالعمل واگذاری انشعاب مقطوعی

دستورالعمل واگذاری انشعاب مقطوعی

براساس مفاد بند ۱۹-۴ آئین نامه عملیاتی وشرایط عمومی تعرفه ها ؛شرایط واگذاری انشعاب مقطوعی برای واحدهای بزرگ نظیر پادگانها ؛فرودگاهها ؛پاركها ؛موسسات صنعتی ؛انبارها ومشابه آن كه عرصه واعیان ملك متقاضی انشعاب بسیار زیاد وآب مصرفی وپساب تولیدی در مقایسه با عرصه واعیان ناچیز وانشعاب مورد تقاضا صرفا برای مصرف شرب وبهداشت می باشد؛به شرح ذیل اقدام می گردد :
۱ ـ هزینه های عمومی برقراری انشعاب مقطوعی بر اساس ظرفیت قراردادی طبق رابطه زیر وباتوجه به موارد ذكر شده محاسبه ودریافت خواهد شد.این هزینه ها حسب مورد نباید از میزان هزینه های برقراری انشعاب مورد عمل بیشتر گردد.
هزینه ظرفیت یك متر مكعب درماه * ضریب شهر* ظرفیت قراردادی = هزینه برقراری انشعاب
۲ ـ هزینه ظرفیت یك متر مكعب درماه برای سال ۷۸ برابریكصد هزار ریال بوده وسالانه متناسب با تورم تعدیل خواهد شد .
۳ ـ انشعاب مقطوعی قابل واگذاری به كاربریهای مسكونی ؛تجاری ومسكونی ـ تجاری با هرمقدارعرصه واعیان نمی باشد.
۴ ـ ظرفیت قراردادی وقطر انشعاب بر اساس میزان مصرف معقول ماهیانه ؛توسط شركت آب وفاضلاب تعیین می گردد.
۵ ـ هزینه های نصب انشعاب معادل هزینه های مورد عمل دریافت خواهد شد.
۶ ـ هزینه های لوله گذاری اختصاصی با توجه به قیمت تمام شده جداگانه دریافت می گردد.
۷ـ در صورتی كه مصرف آب مشتركین موضوع این آیین نامه از میزان ظرفیت قراردادی بیشترباشد ؛ آب بهای مصارف اضافی براساس بهای آب آزاد محاسبه ودریافت خواهد شد .در صورت نیاز به اعمال برنامه های صرفه جویی درآب ؛ اگر مصرف مشترك مازاد بر ظرفیت قراردادی باشد شركت مجاز خواهد بود نسبت به قطع موقت انشعاب اقدام نماید.
۸ ـ حداقل هزینه های عمومی برقراری انشعاب فاضلاب مقطوعی معادل حداقل هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب مقطوعی خواهد بود .توضیح اینكه انشعاب فاضلاب واگذارشده صرفا جهت دفع پساب حاصله از انشعاب آب واگذاری (میزان ظرفیت قراردادی )توسط شركت می باشد.در صورتی كه متقاضی انشعاب فاضلاب دارای منبع تامین آب جداگانه ای نیز باشد , رقم هزینه برقراری حق انشعاب فاضلاب باتوجه به كل پساب تخلیه شده وشبكه فاضلاب شهری با نظر هیئت مدیره شركت تعیین خواهد شد.
۹ ـ مفاد آئین نامه عملیاتی وشرایط عمومی تعرفه ها لازم الاجرا بوده ودر متن قرارداد فیمابین نیز لحاظ می گردد.
۱۰ـ مبالغ تعیین شده در قراردادانشعاب مقطوعی (آب ؛فاضلاب وآب وفاضلاب)صرفابرای مشخصات عرصه واعیان ونوع انشعاب ثبت شده درقرارداد می با شد.لذا بعد ازواگذاری انشعاب مقطوعی هر گونه تغییر درمشخصات ملك (تغییر عرصه ؛اعیان وكاربری ) تابع ضوابط آئین نامه عملیاتی وشرایط عمومی تعرفه ها وبخصوص بند های ۲-۳۳-۴ و۳-۳۳-۴ خواهد بود.
۱۱ ـ انشعابات مقطوعی با قطر بالاتر از ۲ اینچ برای آب وبالاتر از ۱۵۰ میلیمتر برای فاضلاب پس از تایید شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور قابل واگذاری می باشد .
۱۲ ـ شركتهای آب وفاضلاب قرارداد واگذاری انشعاب مقطوعی را بر اساس حجم آب مورد در خواست متقاضی پس از تایید كارشناسان شركت بر اساس قراردادجداگانه تنظیم وبه تایید متقاضی می رسانند.

دستورالعمل اجرایی نصب انشعاب آب

دستورالعمل اجرایی نصب انشعاب آب

استاندارد سازی لوله های انشعاب آب : طبق صورت جلسه مورخ ۱/۴/۸۲ در دفتر معاونت امورمشتركین ,
- لوله های PP مطابق استاندارد های آب و فاضلاب كشور (پلی پروپیلن رندوم كوپلیمر) با اتصالات مربوطه مورد تایید كارشناسان فوق قرار گرفت و مقرر گردید طبق ضوابط و با پیشنهاد مدیریت محترم عامل به میزان ۲۵۰۰ متر به سایز ۲/۱ اینچ از طریق ستاد شركت بصورت یكجا خریداری ودر ادارات تابعه توزیع گردد .
- لوله های چند لایه از نوع LT با اتصالات مربوطه به سایز ۲/۱ اینچ مورد تایید كارشناسان كمسیون قرار گرفت و مقرر گردید طبق ضوابط و با پیشنهاد به مدیریت محترم عامل به میزان ۲۵۰۰ متر خریداری ودر ادارات تابعه توزیع گردد. (ضمیمه ۴ـ۲)

دستورالعمل اجرایی وگردش كارخدمات بعدازفروش

دستورالعمل اجرایی وگردش كارخدمات بعدازفروش

۱-جابجایی كنتور:(مراحل گردش كار در ضمیمه ۷-۲ )
۲-تغییر قطر: (مراحل گردش كار در ضمیمه ۷-۲ )
۳-تغییر نام: (مراحل گردش كار در ضمیمه ۷-۲ )
۴-تغییر كاربری : (مراحل گردش كار در ضمیمه ۷-۲ )
۵-استعلام : (مراحل گردش كار در ضمیمه ۷-۲ )
۶-جمع آوری انشعاب موقت و تبدیل به دائم (تبدیل تعرفه آزاد به عادی): (مراحل گردش كار در ضمیمه
۷-۲ )(فرمهای طرح تكریم)
۷-خرید كنتور: در خصوص انتخاب نوع كنتور برای انشعابات با توجه به گزارش معاونت درآمد وامورمشتركین و تعهد شركت به مجمع در خصوص خرید و نصب كنتور بر روی انشعابات فاقد كنتور به تعداد ۹۱۸۵ عدد و همچنین نیاز مندی سال جاری به تعداد ۷۰۰۰ عدد كنتور برای متقاضیان جدید مقرر گردید با پیشنهاد مدیریت محترم عامل و طبق مشخصات فنی ارائه شده از آب و فاضلاب كشور و با توجه به بررسی نهایی نتایج حاصله جمعا مقدار ۱۶۲۰۰ عدد كنتور از نوع بایلان و المس بصورت یكجا از طریق ستاد شركت آبفا فارس خریداری ودراختیار ادارات تابعه قرار گیرد.
۸-آزمایش كنتور: درصورتی كه مشترك نسبت به كاركردكنتورخود اعتراض داشته باشد موارد زیر
می بایست رعایت گردد :
الف)مراجعه مشترك به اداره جهت بررسی وضعیت كنتور آب
ب)ثبت نام و مشخصات مشترك در دفتر
ج) اعزام واحد قطع ووصل به محل مورد نظر
د) جدا نمودن كنتورآب از روی انشعاب آب
ه) پس از آزمایش كنتور,اگر كنتور مشترك خراب باشد , در صورت وجودكارگاه تعمیر كنتور در اداره مربوطه , تعمیرات اساسی برروی كنتور آب مشترك انجام ودرغیر اینصورت مشترك به كارگاه تعمیر كنتورمورد تایید اداره در همان شهر جهت تعمیر معرفی می گردد.
و) پس از تعمیر كنتور آب , مراجعه مشترك به اداره و ثبت در دفتر
ز)ثبت دررایانه وصدورصورتحساب آب بهای تصحیح شده یامشابه مصرف ماه سال قبل برای مشترك
ح)اعزام گروه قطع و وصل جهت نصب مجدد كنتور آزمایش شده.
۹-تعویض كنتورهای خراب : پس از بحث وبررسی در خصوص تعمیر و تعویض كنتورهای خراب و با توجه به اهمیت موضوع و مشكلات جایگزینی كنتورهای جدید بجای كنتورهای خراب مقرر گردید به منظور رعایت حال مشتركین از نظرمشكلات اقتصادی شركت و مشتركین واز طرفی تعهد شركت به مجمع عمومی براساس بند ۱-۱۱ گزارش حسابرسان محترم به مجمع عمومی وكمی وقت از نظر اجرای موضوع , كار بازسازی و تعمیر كنتورهای خراب به بخش خصوصی معتبر دارای امكانات فنی و با توان خدماتی كه امكانات مناسب فنی جهت ارائه خدمات را داشته باشد از طریق مناقصه ویا دعوت واگذار گرددتا ۲۰۱۳۵ كنتور خراب موجودرا بصورت تدریجی تعمیر و مطابق شرایط شركت آبفا با كالیبره كردن و انجام آزمایشات و كنترل نهایی در اختیار ادارات تابعه آبفااستان قرار دهد.
تاكنون ۲ شركت , یكی در شیراز با امكانات مناسب ودیگری در بابلسر با ارائه نمونه هایی از كارها ی خود پیشنهاد ارائه خدمات را به شركت آبفا فارس نموده اند ولی با توجه به بعد مسافت تا بابلسر به منظور ارائه خدمات برتر, معاونت درآمدوامورمشتركین آبفا فارس پیشنهاد نمودند از مركز استان خدمات مزبور از طریق یكی از شركتهای معتبر ارائه گردد تا ادارات تابعه نیز دچار مشكل نشوند ودر اجرای كار نیز تسریع بعمل آید درنتیجه درصورت خراب بودن كنتور آب , اداره از موجودی كنتورهای داخل انبار نسبت به تعویض كنتور اقدام خواهد نمود .
۱۰-قرائت كنتور: به ازای هر دو ماه یك بار در تاریخ معین , قرائت كنتور مشتركین توسط مامور قرائت انجام می پذیرد .
۱- تهیه لیست قرائت از رایانه (درلیست قرائت نباید شماره قبل كنتورمشترك آورده شود)
۲- مراجعه مامور قرائت كنتور به محل مورد نظر.
۳- یادداشت شماره موجود كنتور مشترك . (اگر كنتور مشترك دارای عیب یا عیوبی باشد یا ملك در حال ساخت وساز باشد ویا ... مامور قرائت می بایست در لیست قرائت این نكات را قید نماید)
۴- امضاء لیست قرائت وتحویل به واحد درآمد.
طبق نامه شماره ۱۵۸/ د / ۵۸۰ مورخ ۲/ ۵ /۸۱ معاونت درآمدوامورمشتركین , بمنظوراجرای طرح كنترل كیفیت درواحد درآمدامورمشتركین وجلب رضایت مشتركین وجلوگیری ازخطاهای احتمالی درقرائت كنتور.
۱-لیست قرائت كنتورمی بایست فاقد شماره قبلی كنتور باشد.
۲-جابجایی مامورین قرائت كنتور درهر دوره مانند شكل زیر صورت پذیرد.
مامور۴ مامور۳ مامور۲ مامور۱
۳- پس ازآنكه مامور قرائت كنتور اقدام به تكمیل لیست قرائت نمود در پایان لیست نام و نام خانوادگی , تاریخ قرائت , تعداد روز تاخیر, علت تاخیر همراه با امضاء شخص مرقوم گردد .
۴- قبل از صدور قبض آب بها جهت مشتركین , بمدت ۷۲ ساعت مهلت زمانی برای مشتركین در بسته منظور و پس از زمان مقررلیست كم و بیش از رایانه دریافت تا خطای احتمالی بوجود آمده در حین قرائت مشخص گردد.
۵- كنترل لیست عدم قرائت در هر روز كار (پیوست به لیست كم و بیش ولیست قرائت)وپیگیری قرائت اشتراكهای قرائت نشده .
۶-یكی از پرسنل واحد مشتركین بعنوان مامور بررسی خطاهای احتمالی تعیین تا نسبت به موارد بوجود آمده تحقیق و به واحد درآمد گزارش نماید.
۷- تعداد عدم قرائت هر مامور در ماه طبق ضمیمه ۸-۲ تكمیل و به معاونت درآمد وامور مشتركین ارسال گردد.
۸- كنترلهای لازم قبل از صدور قبوض صورت پذیرد (كنترل لیست كم و بیش و لیست عدم قرائت ) تا از تعداد تخفیفات كاسته شود , درصورتی كه تخفیفات پس از صدور قبض باشد می بایست قبل از اعمال حساب در دفاتر مالی به تایید معاونت درآمد وامور مشتركین رسیده باشد.
۱۱-صدوروتوزیع قبض آب بها : پس از انجام كنترلهای لازم, نسبت به صدور قبوض و توزیع آنها طبق برنامه زمانبندی شده اقدام می گردد.
۱۲-رسیدگی به اعتراضات آب بها : در صورتی كه مشترك نسبت به صورت حساب آب بهای خود اعتراض نماید موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
الف) مصرف در یك ماه و مقایسه با مصرف مشابه ماه سال قبل مشترك.
الف - ۱) تركیدگی لوله آب داخلی مشترك به تشخیص كارشناس اداره
الف - ۲) جهش شماره های كنتور آب یا دورمجدد بر اساس حجم به تشخیص كارشناس واحد درآمد
ب) اعتراض نسبت به نرخهای مورد عمل شركت , كه می بایست نرخ های مورد عمل در تابلو اعلانات اداره نصب گردد.
۱۳-آب ساخت وساز: با توجه به جلسه مورخ ۲۱/۱/۸۲ ستادشركت در خصوص نحوه واگذاری انشعاب دوران ساخت وساز بنا ونحوه وصول آب بها این دوران وحق انشعاب مربوط ؛ به شرح زیراتخاذتصمیم گردید :
۱ ـ نصب كنتوربر روی كلیه انشعابات آب اعم ازموقت ؛ساخت وسازودائم الزامی است.
۲ ـ هرگونه دریافت وجه بابت آب بها از پیمانكاران بعنوان وثیقه نزد واحد مالی نگهداری وازاعمال در رایانه مشتركین خودداری شود.لذا دریافت آب بها فقط بر اساس كنتور منصوبه وقبوض صادره بوده ووجه پرداختی توسط پیمانكار پس از اتمام دوران ساخت وساز وتبدیل تعرفه آزاد به آب شرب به وی مسترد خواهد شد.
۳ ـ واگذاری انشعاب دائم برابربند ب ماده ۲۳-۴ آئین نامه مشروط به محصور بودن ملك است.لذا ضمن ارسال فلوچارت های راهنما جهت بهره برداری توجیه لازم جهت مشترك انجام كه واگذاری انشعاب قبل از محصور كردن ملك بصورت موقت بوده وپس از محصور كردن ملك ارزیابی لازم انجام ونسبت به دریافت حق انشعاب به نرخ روز وتبدیل اشتراك به دائم اقدام خواهدشد.ضمنا پس ازاتمام بنا نیزارزیابی نهایی وتسویه حساب لازم انجام ودرصورت وجود عرصه واعیان اضافه؛مابه اتفاوت مربوط به نرخ روزدریافت خواهد شد.
۴ ـ درصورت سرقت یاآسیب دیدن كنتوردردوران ساخت وساز, آب مصرفی براساس نظر كارشناسی شركت محاسبه ودریافت می گردد وكنتور جدید باهزینه مشترك تهیه ونصب می گردد.

دستورالعمل اجرایی بازبینی و بایگانی مجددپرونده های مشتركین

دستورالعمل اجرایی بازبینی و بایگانی مجددپرونده های مشتركین
( طرح پیمایش خانه به خانه )

۱-قبل از هرگونه اقدام همكاران واجد شرایط برای انجام این امر مهم را شناسایی و پس از انتخاب آنان در یك جلسه اهداف مورد نظر طرح پیمایش را تشریح و همه را در مورد نحوه انجام كار توجیه نمایید.(ترجیحا همكاران شاغل در واحد خدمات مشتركین انتخاب شوند)
۲- برای استفاده حد اكثر از زمان بازبینی پرونده ها را با برنامه ریزی و تقسیم وظایف بین همكاران شروع و به اتمام رسانید.
۳-چون بایگانی پرونده بعد از این بر اساس شماره پرونده مشترك خواهد بود لذا تطبیق فرمهای پیمایش الف , ب و ج بازبینی پرونده هارا از اولین شماره اشتراك شروع و عدد آنرا روی جلد پرونده با ماژیك با خط درشت درج نمایید .
۴- اطلاعات مورد نظر را طبق جدول ضمیمه ۱۲-۲ (فرم د) استخراج و پرونده های باز بینی شده را به ترتیب شماره اشتراك در زونكنهای حاوی پنجاه پرونده قرار دهید .
۵- هنگام بایگانی مجدد نسبت به تعویض و مرتب كردن پرونده هایی كه دارای گیره نبوده و یا پوشه آنها مناسب نمی باشد اقدام و اطلاعات لازم را روی جلد پرونده ثبت نمایید.
۶-مدارك لازمه ای كه پرونده فاقد آن است در جدول خلاصه اطلاعات پرونده (فرم د ) منعكس نمایید ودر اولین فرصت (ترجیحا هم زمان با بررسی پرونده ها ) با ارسال فرم اخطاری كه قبلا ارسال گردید, مدارك لازم را از مشترك درخواست و پرونده را تكمیل و سپس بایگانی نمایید.
۷- در یك بررسی هم زمان نام مشترك , قطر انشعاب , كاربری ملك را با لیست رایانه و پرونده تطبیق داده و مغایرتهای احتمالی را در صورت امكان بلا فاصله اصلاح نموده و در غیر این صورت مغایرتهارا با مشخصات كامل (فرم د) لیست گیری كنید تا در فرصت مناسب بررسی و اقدام بعدی صورت گیرد.
۸- تمامی پرونده های مشتركین را با لیست رایانه علامت گذاری نموده و مشتركین فاقد پرونده را مشخص نمائید.
۹- پس از رفع نواقص و تكمیل پرونده اطلاعات مورد نیاز سیستم ثبت و نگهداری پرونده مشتركین در رایانه (سیستم جدید) كه از هرپرونده استخراج گردیده اند و می بایست وارد رایانه شوند از جمله :
نام و فامیل مشترك , آدرس , قطر انشعاب , وضعیت كنتور , كاربری , كد نوع فاضلاب , تاریخ نصب انشعاب آب و نصب انشعاب فاضلاب , كد پستی , شماره پلاك , عرصه و اعیان , تعداد واحد طبقات را بموقع و همزمان با بررسی پرونده ها وارد رایانه نمایید و اجازه ندهید این كار تا پایان بررسی كلیه پرونده ها به تاخیر بیافتد .
۱۰- آخرین مرحله قبل ازبایگانی پرونده ممهور كردن كلیه مدارك موجود مورد نیاز در پرونده و شماره گذاری آنها خواهد بود .
۱۱- فرم ه را كه حاوی چهارده مورد اطلاعات می باشد بطور مرتب و همزمان با بررسی پرونده ها در دو نسخه تكمیل و یك نسخه از آن را در پایان هر ماه به معاونت درآمد وامور مشتركین ارسال نمائید.
۱۲- مسئول خدمات مشتركین بایستی در پایان هر روز كار فرم خلاصه وضعیت پرونده ها ( فرم و ) را تكمیل و ضمن انتقال اطلاعات لازمه به فرم ( ه ) در پرونده مخصوص نگهداری نماید.

دستورالعمل تكمیل فرم پیمایش املاك مسكونی شركت آبفا فارس

دستورالعمل تكمیل فرم پیمایش املاك مسكونی شركت آبفا فارس
ضمیمه ۹-۲

بند یك : ردیف شناسایی
بطور مسلسل به املاك هر بلوك كه مورد شناسایی قرار می گیرند شماره ای اختصاص می دهیم , بطوری كه از روی آن شماره ملك قابل شناسایی و دسترسی باشد.
تبصره : ردیف شناسایی واحدهای فرعی مستقل هر ملك از قبیل مغازه , انبار و غیره برابر ردیف شناسایی آن ملك خواهد بود و همچنین این ردیف شناسایی روی درب ملك نوشته می شود .
بند دو : تاریخ شناسایی
عبارت است از تاریخ بازدید ارزیاب از ملك مورد پیمایش بصورت روز , ماه و سال
بند سه : نام مالك
در این بند نام مالك فعلی ملك مورد پیمایش , براساس سند ثبتی شهرداری نوشته خواهد شد.
بند چهار : تعداد مغازه ملك
در این قسمت تعداد مغازه های متصل به ملك مسكونی شماره شده و ثبت خواهد شد.
بند پنج : تعداد خانوارساكن
تعدا خانوار هایی كه در ملك مورد نظر سكونت دارند برحسب خانوار نوشته خواهد شد.
بند شش : تعداد افراد ساكن
جمع كل تعداد نفرات ساكن در ملك مورد نظر در این قسمت نوشته خواهد شد .
بند هفت : نوع كاربری
نوع استفاده ای كه ازملك مسكونی می شودازقبیل آپارتمانی , مستقلاتی , ویلایی دراین قسمت قید می گردد .
بند هشت : شماره نقشه
در صورتی كه از طریق نقشه ملك مورد شناسایی قرار گیرد شماره ای كه برای ملك برروی نقشه منظور گردیده در این قسمت قید می گردد .
بند نه : شماره پلاك ثبتی
شماره پلاك ثبتی طبق سند مالكیت برحسب پلاك اصلی و فرعی قید می گردد .
بند ده : شماره پلاك شهر داری
این شماره برحسب پلاك گذاری انجام شده توسط شهرداری قید می گردد .
بند یازده : آدرس دقیق محل
نام خیابان , محله و كوچه مورد نظر در این قسمت نوشته می شود .
بند دوازده الف : شماره اشتراك
از روی قبض آب ملك , شماره اشتراك كه بر حسب شماره ردیف دفتر ثبت اشتراك قید گردیده منظور می گردد.
بند سیزده : شیر قطع و وصل
این شیرها در ۲ نوع هستند :
الف : شیری است كه در جلوی ملك و در سطح كوچه یا خیابان كارگذاشته می شود و دارای درپوش چدنی میباشد كه به هنگام اتفاقات آب مامورین با قطع این شیراقدام به تعمیریا تعویض تاسیسات در داخل ملك می نمایند.
ب:شیری است كه مجهز به قفل می باشد و قبل از كنتور نصب می گردد و مامورین باقطع این شیر اقدام به تعمیر یا تعویض تاسیسات در داخل ملك می نمایند . شیرهای قطع ووصل علاوه بر موارد فوق برای قطع آب ملك به منظور شستشوی شبكه و همچنین در صورت عدم پرداخت بدهی آب بها مشتركین مورد استفاده قرار می گیرد .
لذا ارزیاب با بررسی محل و پرس و جو از صاحب ملك در جلوی هر كدام از موارد تطبیقی علامت می زند .
بند چهارده : كنتور آب
با بررسی محل , وجود یا عدم وجود كنتور آب توسط ارزیاب در این محل علامت زده می شود .
بند پانزده : پلمب كنتور
دراین قسمت باتوجه به وجود ,سالم یادستكاری شدن پلمب,درهریك ازمواردتطبیقی علامت گذاری می شود .
بند شانزده : محل نصب كنتور
محل مناسب نصب كنتور ابتدای قسمت ورودی ساختمان از قبیل حیاط , راهرو و یا پاركینگ می باشد كه كنتورخوان بدون مزاحمت و براحتی كنتور را قرائت بنماید لذا در صورتی كه در محل نامناسبی قرارداشته باشد مشخص ودر محل مورد نظر قید می گردد .
بند هفده : وضعیت ظاهری محل نصب كنتور
با بررسی محل نصب كنتور, مناسب یا نا مناسب بودن و اشكالاتی را كه در محل نصب وجود داشته باشد مشخص ودر محل مورد نظر علامت گذاری می شود.
بند هجده : وضعیت ظاهری كنتور
در صورت وجود كنتور با بررسی آن در جلوی هر كدام از موارد تطبیقی علامت گذاری می شود .
بند نوزده : آخرین رقم كاركرد كنتور
با قرائت كنتور , شماره قرائت شده در این قسمت یادداشت می شود .
بند بیست : نحوه اتصال كنتور
در این قسمت ارزیاب با بررسی محل نصب كنتور و نحوه اتصال شیر آلات و رعایت حالت استاندارد در صورتی كه اتصالات بصورت صحیح وصل نشده باشد با ذكر علت در محل مورد نظر علامت گذاری نماید .
بند بیست و یك : قطر لوله انشعاب
برحسب قطر انشعاب قید شده برروی قبض آب این قسمت توسط ارزیاب رویت و تكمیل می شود .
بند بیست و دو : جنس لوله انشعاب
با توجه به لوله های بكار رفته در انشعاب در محل مناسب علامت گذاری می شود .
بند دوازده ب : نحوه تامین آب
در صورتی كه در بازدید از ملك ارزیاب متوجه شود كه ملك فاقد انشعاب قانونی بوده و از آب لوله كشی شده از ملك همسایه مجاور استفاده می نماید , شماره اشتراك همسایه را ازروی قبض آب در محل مخصوص می نویسد , و یا ممكن است بصورت مستقیم از شبكه و یا آب چاه و غیره باشد كه در محل مربوطه علامت گذاری می شود .

دستورالعمل تكمیل فرم پیمایش املاك غیرمسكونی شركت آبفا فارس

دستورالعمل تكمیل فرم پیمایش املاك غیرمسكونی شركت آبفا فارس
ضمیمه ۱۰-۲

بند یك : ردیف شناسایی
بطور مسلسل به املاك هر بلوك كه مورد شناسایی قرار می گیرند شماره ای اختصاص می دهیم , بطوری كه از روی آن شماره ملك قابل شناسایی و دسترسی باشد.
تبصره : ردیف شناسایی واحدهای فرعی مستقل هر ملك از قبیل مغازه , انبار و غیره برابر ردیف شناسایی آن ملك خواهد بود و همچنین این ردیف شناسایی روی درب ملك نوشته می شود .
بند دو : تاریخ شناسایی
عبارت است از تاریخ بازدید ارزیاب از ملك مورد پیمایش بصورت روز , ماه و سال
بند سه : نام مالك
در این بند نام مالك فعلی ملك مورد پیمایش , براساس سند ثبتی شهرداری نوشته خواهد شد.
بند چهار : آدرس دقیق محل
نام خیابان , محله و كوچه مورد نظر در این قسمت نوشته می شود .
بند پنج : نوع كاربری
نوع استفاده ای كه از ملك مورد نظرمی شود از قبیل : مذهبی , صنعتی , آموزشی , اداری , تجاری و غیره ...
بند شش : شماره نقشه
در صورتی كه از طریق نقشه ملك مورد شناسایی قرار گیرد شماره ای كه برای ملك بر روی نقشه منظور گردیده در این قسمت قید می گردد .
بند هفت : شماره پلاك ثبتی
شماره پلاك ثبتی طبق سند مالكیت برحسب پلاك اصلی و فرعی قید می گردد .
بند هشت : شماره پلاك شهرداری
این شماره برحسب پلاك گذاری انجام شده توسط شهرداری قید می گردد .
بند نه الف : شماره اشتراك
ازروی قبض آب ملك , شماره اشتراك كه برحسب شماره ردیف دفترثبت اشتراك قیدگردیده منظور می گردد.
بند ده : شماره شناسایی
این شماره از روی قبض آب بها براساس كد شناسایی مامور , محل و دوره قرائت رویت و قید می گردد .
بند یازده : شیر قطع ووصل
این شیرها در ۲ نوع هستند :
الف : شیری است كه در جلوی ملك و در سطح كوچه یا خیابان كارگذاشته می شود و دارای درپوش چدنی میباشد كه به هنگام اتفاقات آب مامورین با قطع این شیراقدام به تعمیریا تعویض تاسیسات در داخل ملك می نمایند.
ب:شیری است كه مجهز به قفل می باشد و قبل از كنتور نصب می گردد و مامورین باقطع این شیر اقدام به تعمیر یا تعویض تاسیسات در داخل ملك می نمایند . شیرهای قطع ووصل علاوه بر موارد فوق برای قطع آب ملك به منظور شستشوی شبكه و همچنین در صورت عدم پرداخت بدهی آب بها مشتركین مورد استفاده قرار می گیرد .
لذا ارزیاب با بررسی محل و پرس و جو از صاحب ملك در جلوی هر كدام از موارد تطبیقی علامت می زند .
بند دوازده : كنتور آب
با بررسی محل , وجود یا عدم وجود كنتور آب توسط ارزیاب در این محل علامت زده می شود .
بند سیزده : پلمب كنتور
دراین قسمت باتوجه به وجود ,سالم یادستكاری شدن پلمب,درهریك ازمواردتطبیقی علامت گذاری می شود .
بند چهارده : محل نصب كنتور
محل مناسب نصب كنتور ابتدای قسمت ورودی ساختمان از قبیل حیاط , راهرو و یا پاركینگ می باشد كه كنتورخوان بدون مزاحمت و براحتی كنتور را قرائت بنماید لذا در صورتی كه در محل نامناسبی قرارداشته باشد مشخص ودر محل مورد نظر قید می گردد .
بند پانزده : وضعیت ظاهری محل نصب كنتور
با بررسی محل نصب كنتور, مناسب یا نا مناسب بودن و اشكالاتی را كه در محل نصب وجود داشته باشد مشخص ودر محل مورد نظر علامت گذاری می شود.
بند شانزده : وضعیت ظاهری كنتور
در صورت وجود كنتور با بررسی آن در جلوی هر كدام از موارد تطبیقی علامت گذاری می شود .
بند هفده : آخرین رقم كاركرد كنتور
با قرائت كنتور , شماره قرائت شده در این قسمت یادداشت می شود .
بند هجده : نحوه اتصال كنتور
در این قسمت ارزیاب با بررسی محل نصب كنتور و نحوه اتصال شیر آلات و رعایت حالت استاندارد در صورتی كه اتصالات بصورت صحیح وصل نشده باشد با ذكر علت در محل مورد نظر علامت گذاری نماید .
نكته : حالت استاندارد عبارت است از : جهت نصب كنتور , نصب شیر یكطرفه و شیر فلكه
بند نوزده : قطر لوله انشعاب
برحسب قطر انشعاب قید شده برروی قبض آب این قسمت توسط ارزیاب رویت و تكمیل می شود .
بند بیست : جنس لوله انشعاب
با توجه به لوله های بكار رفته در انشعاب در محل مناسب علامت گذاری می شود .
بند نه ب : نحوه تامین آب
در صورتی كه در بازدید از ملك ارزیاب متوجه شود كه ملك فاقد انشعاب قانونی بوده و از آب لوله كشی شده از ملك همسایه مجاور استفاده می نماید , شماره اشتراك همسایه را ازروی قبض آب در محل مخصوص می نویسد , و یا ممكن است بصورت مستقیم از شبكه و یا آب چاه و غیره باشد كه در محل مربوطه علامت گذاری می شود .

دستورالعمل وصول مطالبات معوقه

دستورالعمل وصول مطالبات معوقه

این دستورالعمل از چهاربخش شناسایی , اخطاریه , قطع انشعاب , وصول مطالبات ووصل مجدد انشعاب تشكیل شده است .
در بخش شناسایی مطالبات قابل وصول طبق اسناد فروش آب و كارمزد دفع فاضلاب مشتركین در سیستم رایانه و طبقه بندی بدهكاران از نظر نوع كاربری و میزان بدهی جهت وصول مطالبات عمده با صرف هزینه و زمان كمتر نسبت به شناسایی مشتركین بدهكار اقدام و لیست اطلاعات مربوطه تهیه می گردد .
در بخش صدور اخطاریه یاقطع انشعاب نكات ذیل حائز اهمیت هستند :
الف)قطعی بودن بدهی منظور شده از نظر حجم و نرخ آب مصرفی.
ب)صدوربرگ اخطاریه مهلت دار(حداكثریك هفته)جهت مشتركین بدهكارومطالبه حقوق مربوطه.
ج)كنترل وصولی های روزانه از لیست اطلاعاتی جهت حذف مشتركینی كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند.
د)در پایان مهلت مقرر(طبق بند ج ماده ۴۰-۴ آئین نامه عملیاتی شركت)نسبت به تجهیز واعزام گروه قطع ووصل اقدام و انشعابات مشتركین بدهكار قطع می گردد.
ه)درج آخرین وضعیت انشعاب در رایانه مشتركین.
و)بعد از اقدام به قطع انشعاب در صورت عدم پرداخت مطالبات توسط مشترك طبق بند۲-۴۰-۴ آئین نامه عملیاتی شركت ؛شركت می تواند انشعاب آب وفاضلاب مورد استفاده مشترك مذكور رادرمحل دیگرنیزبااخطارقبلی قطع نماید.
ز)پس از وصول مطالبات جهت برقراری مجدد انشعاب طبق بند۱-۴۱-۴ آئین نامه ؛مشترك مذكور میبایست كلیه بدهیهای معوقه وهزینه های وصل یا نصب مجددوخسارات وارده(بر حسب مورد)و كارمزد د فع فاضلاب وآب بها وآبونمان در طول دوران قطع رابه شركت پرداخت نماید.
ح)جهت وصل مجدد انشعابات قطع شده ؛نصب شیر سوئیچی قبل از كنتورالزامی است كه این امر منجر به كنترل دقیقتر موارد عدم وصول می گردد.
ط)در تمامی مراحل انجام كاراز شناسایی و وصل مجدد انشعاب می بایست طبق دستورالعملها ی ارسالی نسبت به مستند سازی لازم ؛اقدام گردد.
ی)جهت اداراتی كه د رصد جذب مطالبات آنها حداقل دریك سیگل كامل (فروش وصولی دوماهه)از۱۰۰درصد
تجاوز نماید(طبق مجوز مدیریت محترم شركت )كارانه ای به میزان ۸۰ درصد مازاد ریالی وصولی ؛به گروه قطع ووصل تعلق می گیرد.

دستورالعمل حذف بدهیهای غیر واقعی

دستورالعمل حذف بدهیهای غیر واقعی

بمنظورحذف بدهیهای واهی موجود در كامپیوتر خدمات مشتركین وهم تراز نمودن مانده بدهی دفاترامور مشتركین با دفاتر قانونی امور مالی ؛راه حلهای زیرارائه می گردد:
۱- مشتركینی كه مانده بدهی آنها در پایان مرداد ماه ۷۹ از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال تجاوز می نمایدازكامپیوتر استخراج نمایید.
۲- ازبین مشتركین بند ۱ آنهایی كه از تاریخ۳۰/۱۱/۷۸ پرداختی به اداره آب وفاضلاب نداشته انداستخراج گردد.
۳- از مشتركین بند ۲ بدهیهای مربوط به سال ۷۸ ومنتهی به سال ۷۷ در دو لیست جداگانه بشرح ذیل مورد بررسی قرار گیرند.
۴- لیست قبضهای صادره در مبالغ وصولی هر یك از مشتركین بند ۳ بررسی وبه شرح ذیل عمل شود.
۱- ۴- مشتركینی كه هیچگونه اشكالی درقبوض صادره در دوره قرائت آنها نمی باشداستخراج و در لیست
اخطاروقطع انشعاب قرار گیرند.
۲-۴- مشتركینی كه بدهی آنها : (ضمیمه ۱۵ـ۲)
الف ـ بواسطه خرابی كنتوروقرائت عددغیرواقعی افزایش یافته؛ مشخص ودوره مربوطه طی صورتجلسه
پیوست(فرم الف)در لیست اصلاحات قرار می گیرند.
ب ـ بدلیل دورمعكوس كنتور(اشتباه قرائت فعل یا قبل درعددارائه شده به كامپیوتر كه باعث بالاتر بودن عدد قبل از عدد فعل باشد)بایستی نسبت به رفع مغایرت عدد قرائت شده اقدام ودوره مربوطه درلیست اصلاحات (فرم ب )قرار گیرد.
ج ـ بدلیل اشتباه درقرائت كنتور كه عددبالاتراز حدمعمول درلیست قرائت درج گردیده است استخراج و در لیست اصلاحات (فرم ج )قرار گیرد.
د ـ بواسطه تركیدگی شبكه و تجهیزات انشعاب عددكنتور افزایش یافته باشدكه بایستی برابر بخشنامه مربوطه طبق فرمول اصلاحی اقدام ودر لیست اصلاحات ضمیمه (فرم د )درج گردد.
ه ـ با توجه به خرابی یا عدم وجود كنتور بصورت مصارف بالا جهت تحریك مشترك به تعویض كنتور ؛در لیست قرائت درج شده بایستی با توجه به متوسط مصارف مشترك در زمان وجود كنتور یا متوسط مصرف شهر (طبق لیست ه ) نسبت به تعدیل اعداد درج شده و اعلام به مشترك اقدام گردد.
ز ـ بدهی سازمانهایی كه از نصب كنتور وپرداخت آب بهاامتناع می ورزند؛نظیر شهرداریها و نیروهای انتظامی بررسی ودردفاترجداگانه ای ثبت گردد.

دستورالعمل اجرایی برگشت از فروش

دستورالعمل اجرایی برگشت از فروش (تخفیفات آب بها)

در برخی موارد هنگام قرائت كنتور مشتركین به موارد زیر برخورد نموده كه عبارتند از :
الف ) كنتور خراب
ب ) جهش شماره انداز كنتور آب
ج ) تركیدگی داخلی لوله آب مشترك
الف ) كنتور خراب
پس از آنكه مامور قرائت , لیست قرائت یك روزه را به پایان می رساند به اداره مراجعه و آنرا به واحد درآمد تحویل می نماید. واحد درآمد با درج نمودن كلیه اعداد قرائت شده مربوط به كنتورهای مشتركین در رایانه , اقدام به تهیه لیست كم و بیش می نماید كه این مورد باعث می گردد مشتركانی كه بیش از حد معمول آب مصرف نموده اند مشخص گردند در صورتی كه مشتركی آب مصرف ننموده دو حالت ممكن است رخ دهد یا طی دو ماه كسی در منزل نبوده و یا آنكه كنتور مشترك خراب می باشد و شمارش در كنتور صورت نگرفته است . در حالت دوم به مشترك اخطار داده می شود كه طی مدت یك ماه نسبت به درست نمودن كنتور آب با شرایطی كه اداره آبفا تعیین می نماید اقدام نماید . ممكن است مشتركی در چند مرحله كنتورآب منزلش خراب بوده و مامور قرائت كنتور در سنوات قبل مصرف بیش از حد برای وی درنظر گرفته است كه هم اكنون جهت تعمیر كنتور به اداره مراجعه نموده نسبت به تخفیف مصارف قبل اقدام خواهد شد كه زیر نظر كمیته ای كه از رئیس اداره , مسئول مالی , مسئول درآمد وامور مشتركین تشكیل شده است تاییدو سپس به معاونت درآمد وامور مشتركین جهت تایید نهایی ارسال می گردد .
ب) جهش شماره انداز كنتور آب
۱- كنتور مشترك سالم نمی باشد و سریعتر از معمول انجام می پذیرد .
۲- بعلت كمبود آب , شبكه هوا گرفته و بجای آب از كنتور هوا عبور كرده است .
كه در این صورت مصرف معادل مشابه ماه سال قبل برای این نوع مشتركین در نظر گرفته واقدام به اصلاح صورت حساب آب زیر نظر كمیته ذكر شده انجام می پذیرد و سپس برای تایید نهایی به معاونت درآمد وامور مشتركین ارسال می گردد .
ج ) تركیدگی داخلی لوله آب مشترك
ممكن است مصرف بیش از حد ناشی از تركیدگی لوله داخل ملك مشترك باشد , كه در این صورت پس از كارشناسی توسط اداره و اصلاح شبكه داخلی توسط مشترك و كارشناسی مجدد اداره نسبت به تخفیف آب بها اقدام می شود .
نحوه محاسبه : مصرف یك دوره مشابه سال قبل مشترك محاسبه می گردد و به عنوان مصرف عادی قلمداد و با نرخ عادی محاسبه می گردد بقیه مصرف آب به نرخ ۴۷.۵ متر مكعب محاسبه و از مشترك دریافت میگردد .

دستورالعمل اجرایی تطبیق مانده بدهی مالی و مشتركین

دستورالعمل اجرایی تطبیق مانده بدهی مالی و مشتركین
(به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف )

در پایان هر ماه مانده بدهی مالی در دفاتر بررسی خواهد شد ودر صورتی كه اختلاف وجود داشته باشد معمولا از وصول قبوض آب بها خواهد بود كه ممكن است مشترك به بانك مراجعه و صورت حساب آب بها را پرداخت نموده باشد اما از طرف بانك به اداره مربوطه تحویل داده نشده یا ممكن است توسط كاربر وصولی وارد رایانه نشده باشد كه باید پیگیری لازم صورت پذیرد و مانده بدهی هر دو واحد با هم برابر گردد كه بدین منظور واحد حسابداری مشتركین , رابط میان امور مشتركین و امور مالی خواهد بود و تمام موارد را بررسی خواهد نمود ودر پایان هر ماه گزارش وصولی آب بها , حق انشعاب و موارد جانبی را به امور مالی گزارش خواهد داد .

شاخصهای ارزیابی

شاخصهای ارزیابی

شاخصهای ارزیابی بخش خدمات مشتركین كه پس ازبررسی های كارشناسی وتشكیل كمیته تخصصی تدوین شاخصها در وزارت نیرو در سال ۱۳۸۱ تهیه وتدوین گردید , دربرگیرنده تمامی زوایا وفعالیتهای بخش خدمات مشتركین می باشدوبدلیل روش اندازه گیری كمی , راهی بسوی بهبود روش ها می باشد.
شاخصهای ارزیابی در حقیقت به منظور تطبیق فعالیت های بخش خدمات مشتركین با استانداردهای روز می باشد كه با بهبود مستمر روش ها واتخاذ تصمیمات صحیح ومناسب ,باعث بهره وری كامل از امكانات موجود می گردد.(ضمایم ۱۷ـ۲)

طرح تكریم

طرح تكریم

با گذشت سالها از شكل گیری تشكیلات اداری در ایران ؛تعدادی از مسوولان ودلسوزان كشور ؛نظام تحول اداری را دردستور كار خود قرار داده وبا تلاش فراوان سعی در روان تر شدن امور وحفظ كرامت شخصی در سازمانها دارند وراهكارهای مناسبی در این باره ارائه نموده اند:
در این رابطه طرح تحول اداری در تاریخ ۱۸/۱/۸۱ در جلسه هیئت وزیران و طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در تاریخ ۲۵/۱/۸۱ توسط شورای عالی اداری كشورمورد تصویب قرارگرفت وبه دستگاههای دولتی ابلاغ شد .
اهدافی كه این طرح به دنبال تحقق آن است عبارتند از :
۱ ـ اطلاع رسانی مناسب به مراجعان در زمینه نمونه ارائه خدمات ونظر خواهی ونظرسنجی ازمردم . (ضمیمه ۱۶ ـ۲ )
۲ ـ بازنگری واصلاح روشهای كار.
۳ ـ تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه ومناسب با ارباب رجوع .
۴ ـ ایجاد سازوكارهای لازم جهت تشویق كاركنان كه موجبات رضایت مراجعان را فراهم می آورندوبرخورد با كاركنان خاطی .
اینها همه از اهداف والا وبلندی است كه امیدواریم روزی شاهد تحقق آن باشیم.
شركت آبفا استان فارس نیز كه از آغاز فعالیت حوزه همواره جلب رضایت مشتركین خود رادرنظر داشته با دستور مدیریت عامل وباتشكیل كمیته تحول اداری و تكریم ارباب رجوع ,تلاش خود را در راه رضایت مشتریان خود دو چندان نموده است و با اجرای این طرح و در راستای استانداردهای بین المللی ایزو (ISO 9001 : 2000 ) سعی خواهد نمود تا الگوی مناسبی برای كلیه سازمانهای اداری در جهت حفظ كرامت مشتریان باشد.
برخورد مناسب با مردم وخدمت به آنها نبایدصرفا به عنوان یك دستور مدیریتی تلقی شود ,بلكه آنچه فرد را ترغیب می كندتا با چهره گشاده ومتواضعانه برخورد كند وتمام همت خود را به رفع مشكلات آنها بگمارد قلب آكنده از محبت وعشق به مردم است.
اساسا انسانی كه در وجود خود چنین احساسی را نمی یابد , نباید خود را در معرض پذیرش مسوولیت قرار دهد زیرا لازمه پذیرش مسوولیت,ایثاروازخودگذشتگی برای خدمت به مردم بوده واین ممكن نیست مگراینكه فردقلبا به مردم مهربورزدودل بسپارد.