فیروزآباد

شهرستان فيروز آباد

تاريخچه
فيروز آباد كنوني را در عهد باستان ((اردشير كوره)) و ((شهر گور)) مي ناميدند كه معرب آن ((جور)) است. اين شهر در عهد شاهنشاهي ساساني و در سده هاي نخستين اسلام، مركز كوره اردشير و يكي از پنج ناحيه معروف پارس بود. بناي اين شهر را، به عهد اردشير، بنياد گذار سلسله ساساني نيز نسبت داده اند. گفته مي شود نام كنوني اين شهر از نام ((فيروز)) نياي انوشيروان گرفته شده است. وي در زمان خود بناهايي در فيروز آباد احداث كرده بود. در گذشته، راه شيراز به بندر باستاني سيراف از همين شهر مي گذشت.
فيروز آباد پس از جلگه مرودشت، استخر و بيشاپور كازرون، از نقاط باستاني فارس و كشور ايران است كه آثار و نقوش بر جاي مانده از دوران گذشته در آن، از آثار گران بهاي ادوار باستاني ايران محسوب مي شوند.
آثار تاريخي بسيار مهمي از اردشير بابكان و فرزندش شاپور اول در نزديكي اين شهر وجود دارد كه برخي از آنها هم تراز با آثار تخت جمشيد ارزيابي شده اند.
تقسيمات شهرستان فيروزآباد
شهرستان فيروزآباد به دو بخش و دو شهر فيروزآباد و ميمند و ۵ دهستان و ۲۷۱ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان فيروزآباد و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۳۵۳۹
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر ۱۳۰۰
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد ۱۱.۵
حداكثر درجه سانتيگراد ۲۹
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۲۸۵.۲
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۲۹۱
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۵۳۵