میمند

كد شهر
تلفن اداره
نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

سمت
نام
تلفن همراه

رييس اداره
سعیدرضا مناقب
 

مسئول مشتركين
 
 

مسئول بهره برداري
 
 

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
  پست الكترونيك: