میمند

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱      
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره مهدی انصاری فر  
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
  پست الكترونيك: