نكات مهم صدور صورتحساب

نكات مهم درصدورصورتحساب مشتركین
________________________________________

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه از تاریخ ۲۸/۹/۸۹ و تغییر مبنای محاسبات فروش آب و خدمات دفع فاضلاب نكات  ذیل حائز اهمیت می باشد.
صورتحساب فروش آب :
۱- تعرفه ها خانگی بصورت پلكانی و به نحوی تنظیم  گردیده  كه  مشتركینی كه مصرف ماهانه   بیشتری دارند ،تشویق  به كاهش مصرف گردند
۲- درصورتحساب ها ی جدید آب ضمن ارائه اطلاعات لازم امكان محاسبه آن توسط هر مشترك به راحتی میسر می باشد.
۳-  صورتحساب شامل آب بها ، فاضلاب بها (در صورت وصل بودن سیفون فاضلاب )و مالیات بر ارزش افزوده می باشد و كلیه موارد دیگر دریافتی
۴- تعرفه جدید با توجه به كیفیت ، آمایش جغرافیای و نحوه استحصال ، در شهر های مختلف كشور تعیین گردیده است
۵- مالیات بر ارزش افزوده : ۸% صورتحساب دوره می باشد كه سهم اداره دارایی ۳/۵ % سهم شهرداری ۷/۲ % منظور میگردد.
۶-  مشتركین غیر خانگی كه مصارف بیش از ظرفیت قرادادی مندرج  در قرارداد داشته باشند  به ازای مصارف مازاد  مشمول نرخ آزاد میگردند
۷-  كارمزد خدمات دفع فاضلاب بر مبنای آب مصرفی مشترك  محاسبه و دریافت خواهد شد و  جهت تمام شهرها  ضریب ۱ لحاظ گردیده.
۸-  ضریب فصلی : در ماههای گرم سال (خرداد ، تیر ، مرداد وشهریور )‌ ۲۰ درصد به نرخ مصارف آّ ب غیر خانگی افزوده  می گردد.
۹-  طول دوره: منظور تعداد روزهای بین تاریخ قرائت فعل و قبل مشترک است که به طور  متوسط۶۰  روز (در شش ماه اول سال ۶۲روز) می باشد.
۱۰- كل مصرف: عددی است که از تفاضل کنتور قبل و فعل مشترک بدست می آید  و بیانگر مقدار آب  مصرفی  مشترک  در کل دوره صورتحساب می باشد.
۱۱- مصرف متوسط روز: منظور متوسط مصرف مشترک در یک روز است و به روش زیر محاسبه می شود. 
        مصرف کل
    ---------------- = متوسط مصرف در روز
         طول دوره
۱۲-  مصرف متوسط ماه: منظور متوسط مصرف مشترک در ۳۰ روز است که جهت تعیین نرخ آب بها به روش زیر محاسبه می شود.
مصرف متوسط روز *۳۰

جدول تعرفه محاسبه آب مصرفی مشتركین -خانگی آب

ردیف طبقات مصرف فرمول محاسبه در هر طبقه
۱ ۰ تا ۵ X 1290
۲ بیش از۵ تا ۱۰ ۳۲۰۰- X1930
۳ بیش از۱۰ تا ۱۵ ۹۶۰۰- X2570
۴ بیش از۱۵ تا ۲۰ ۱۹۳۵۰- X3220
۵ بیش از۲۰ تا ۲۵ ۴۴۹۵۰- X4500
۶ بیش از۲۵ تا ۳۰ ۱۰۹۴۵۰- X7080
۷ بیش از۳۰ تا ۳۵ ۱۸۶۵۵۰- X9650
۸ بیش از۳۵ تا ۴۰ ۲۹۹۲۵۰- X12870
۹ بیش از ۴۰ تا ۵۰ ۸۱۴۰۵۰- X25740
۱۰ بیش از۵۰ به بالا ۲۱۰۱۰۵۰- X51480
 

محاسبه آب بها مشترکین تعرفه مسکونی در شهر با ضریب ۰.۸
x  = مصرف ماهانه
 مثال :مصرف ۲۴ متر مکعب
دوره۶۰روز
نحوه محاسبه:   
 مصرف یک روز          ۰.۴۰  = ۶۰ ÷ ۲۴
مصرف ۳۰ روزه              ۱۲ = ۳۰ * ۰.۴۰
طبق جدول صفحه مصرف ۱۲ متر مکعب در ماه در فرمول ردیف ۳ آّب بها محاسبه می شود
 مبلغ آب بها در ماه              ریال   ۲۱۲۴۰  = ۹۶۰۰ – ۱۲*۲۵۷۰     
مبلغ آب بها در دوره               ریال    ۴۲۴۸۰  =  ۲۴*۱۲÷۲۱۲۴۰
مبلغ آب بها با ضریب شهر                ریال  ۳۴۴۰۹  =  ۰/۸۱ *  ۴۲۴۸۰
مالیات ۸ %                                    ریال    ۲۷۵۳ =  %۸  *  ۳۴۴۰۹
توسعه تاسیسات روستا                      ریال    ۲۴۰۰  =  ۲۴ * ۱۰۰
کل قبض                           ریال  ۳۹۵۶۲  =  ۳۴۴۰۹+۲۷۵۳ + ۲۴۰۰   
 در صورتی كه مدت دوره کمتر از ۳۰ روز باشد در ابتدا مصرف را به سی روز تبدیل و سپس محاسبات فوق انجام میگردد .
 محاسبه فاضلاب خانگی مانند آب می باشد با این تفاوت که در محاسبه فاضلاب ضریب شهر و مبلغ توسعه تاسیسات روستا  در نظر گرفته نمی شود .

جدول تعرفه محاسبه فاضلاب مشتركین خانگی

ردیف طبقات مصرف فرمول محاسبه در هر طبقه
۱ ۰ تا ۵ X 300
۲ بیش از۵ تا ۱۰ ۹۵۰- X490
۳ بیش از۱۰ تا ۱۵ ۱۰۵۰- X500
۴ بیش از۱۵ تا ۲۰ ۳۹۰۰- X690
۵ بیش از۲۰ تا ۲۵ ۱۳۵۰۰- X1170
۶ بیش از۲۵ تا ۳۰ ۲۹۷۵۰- X1820
۷ بیش از۳۰ تا ۳۵ ۳۹۰۵۰- X2130
۸ بیش از۳۵ تا ۴۰ ۱۴۶۱۵۰- X5190
۹ بیش از ۴۰ تا ۵۰ ۴۳۴۱۵۰- X12390
۱۰ بیش از۵۰ به بالا ۷۱۴۶۵۰- X18000
 
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هیچگونه تغییر در مبنای محاسبات خدمات فروش انشعاب آب و خدمات دفع فاضلاب حاصل نشده است
لذا نكات ذیل حائز اهمیت می باشد
صورتحساب فروش انشعاب :
۱- مبلغ حق انشعاب خالص در بخش خانگی به ازای هر واحد بصورت عدد ثابت و بر اساس طبقه بندی و میزان جمعیت هر شهر از مشتركین قابل دریافت می باشد
۲- مبلغ حق انشعاب خالص در بخش غیر خانگی به ازای هر واحد و هر متر مكعب ظرفیت قراردادی یكصدو پنجاه هزار ریال با اعمال ضریب شهری قابل دریافت می باشد
۲-۱: در هنگام واگذاری انشعاب تجاری به ازای هر واحد مبلغ ششصدهزار ریال به عنوان ارزش تجاری اخذ میگردد
۲-۲: در بخش غیر خانگی با توجه به وضعیت هر شهر ضریب تعدیل شهر ی از ۸/. تا ۱/۱ اعمال میگردد
۳- هزینه های متفرقه شامل كارمزد درخواست ، كارشناسی ، پروانه و پلاك با توجه به نوع كاربری و قطرانشعاب مورد درخواست قابل دریافت می باشد
۴- دستمزد نصب با توجه به قطر مورد درخواست قابل دریافت می باشد
۵-  هزینه های نصب شامل حفاری ، لوازم نصب برابر آئین نامه بعهده متقاضی است
۶- تبصره دو: ۱۰% حق انشعاب آب در شهرهائی كه طرح فاضلاب در حال مطالعه و یا اجرا می باشند از مشترکینی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند اخذ و صرف توسعه طرح های فاضلاب می گردد
۷-  تبصره سه: در برخی از شهر ها با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی بنا بر پیشنهاد شركت های آب و فاضلاب و تائید شورای اسلامی شهر ها و ابلاغ مقام عالی وزارت نیرو مبالغی تحت عنوان تبصره سه از متقاضیان دریافت انشعاب که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند اخذ و صرف توسعه و اصلاح شبکه های آب و فاضلاب می گردد
۸- حق انشعاب فاضلاب خانگی ۷۰% حق انشعاب آب خانگی می باشد
۹- حق انشعاب فاضلاب غیر خانگی برابر حق انشعاب آب غیر خانگی می باشد
۱۰-  طبق آئین نامه عملیاتی هزینه های آماده سازی با توجه به هزینه های تامین و توزیع آب از متقاضیان اخذ می گردد.