پایان نامه ها

عنوان پایان نامه: مدل یابی روند آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی در شهرستان ممسنی
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
نام و نام خانوادگی: اردوان نیكنام 

چكیده
دشت‌های نورآباد و فهلیان در شهرستان ممسنی، در جنوب‌غ ربی ایران وشمال‌غربی استان فارس واقع شده‌اند. عمده نیازهای آبی این منطقه، از منابع آب زیرزمینی که دارای سفره‌هایی غنی نیز هستند تامین می‌گردد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی و بررسی علل و عوامل آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی این منطقه وتحلیل روند آلودگی این منابع در آینده است. بدین منظور علاوه بر بررسی نتایج ۱۰ساله مقادیر نیترات منابع آب شرب شهرهای نورآباد و مصیری، به مدت دو سال نیز به برداشت نمونه از دشت‌ها و نیترات‌سنجی آنها اقدام گردید. بکارگیری مدل  vs2diدر شبیه‌سازی منجر به تایید روند افزایشی آلودگی نیتراتی منابع در آینده نگردید، اما بررسی و آنالیز نتایج سنوات اخیر نمونه‌برداری‌ه ا باكمك نرم‌افزارهای SPSS ،  Eviewsو   Arc view Gis 3.2حاکی از روند رو به رشد آلودگی در این منابع می‌باشد.
 در توضیح دلایل این وضعیت، می‌توان به مواردی نظیرکمبود اطلاعات پایه مستند و بهنگام ازدشت‌ها برای مدل‌سازی، انجام عمل مدل‌س ازی فقط برای منابع آهکی و عدم اجرا برای منابع آبرفتی منطقه، تغذیه خوب و کافی دشت‌ها و فعل و انفعالات و شرایط خاص و پیچیده در مدل‌سازی نیترات اشاره کرد. با توجه به شغل وکسب اغلب ساکنین منطقه که کشاورزی است و کاربرد وسیع کودهای شیمیایی و بخصوص کودهای ازته، فعالیت‌های کشاورزی بعنوان علت عمده آلودگی این منابع ارزیابی گردید و در نهایت با بررسی ارتباط پارامترهایی نظیر الگوی کشت، نوع کشت، بافت و جنس خاک و عمق کاشت و غیره در منطقه، پیشنهاداتی نیز به منظور جلوگیری از آلودگی بیش از پیش این منابع آب ارایه شده است.  


عنوان پایان نامه: مطالعات كاهش آب به حساب نیامده پایلوت مرودشت
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
نام و نام خانوادگی: محمد حسین ناصر معدلی

چكیده
دراین پایان‌نامه دو موضوع اجزای آب بحساب نیامده شهر مرودشت و مدل‌سازی نشت در یك شبكه نمونه با استفاده از نرم‌ا فزارEPANET 2 بررسی شده است . در بخش اجزای آب بحساب نیامده، سهم و مقدار خطاهای انسانی و مدیریتی و منشأ آنها، خطای كنتور آب مشتركین و تاثیر عوامل مختلف از جمله عمر كنتور بر آن، مصارف عمومی، و نشت آب از تاسیسات و شیرآلات و شبكه تعیین شده‌اند. همچنین انواع مصارف روزانه و شبانه مشتركین با بررسی الگوی مصرف و متوسط مصارف ماهانه  مشتركین با كاربری‌های مختلف تعیین گردیده است. علل حوادث شبكه و انشعاب كه در كنترل و كاهش تلفات فیزیكی آب اهمیت زیادی دارد، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 متوسط فشار شبكه و نقشه خطوط هم‌فشار از طریق فشارسنجی در چندین نوبت از۲۰  ایستگاه اندازه‌گیری، بدست آمده است كه نتایج بیانگر ضعف شدید توزیع فشار و نامناسب بودن وضعیت فعلی شبكه از لحاظ ظرفیت انتقال آب می‌باشد. خسارات مالی ناشی از آب بحساب نیامده به تفكیك اجزای آن بعنوان شاخصی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در جهت كنترل و كاهش تلفات آب تعیین گردیده است.
مدل‌سازی مقدار و محل نشت با استفاده از EPANET 2.0 به روش حل مستقیم در یك شبكه نمونه انجام گرفته است. برای بهینه‌سازی همبستگی میان مقادیر دبی و فشار اندازه‌گیری شده و محاسبه شده در مدل، ضریب نشت بعنوان یك پارامتر كالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان راهكارهای كنترل و كاهش آب بحساب نیامده و همچنین پیشنهاداتی درخصوص مدل‌سازی نشت درشبكه ارایه شده است‌.


عنوان پایان‌نامه: فرایند هوادهی و تاثیر آن بر مهمترین پارامترهای بیولوژیکی فاضلاب در لاگون‌های هوادهی سری
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب
نام و نام خانوادگی:  سید جلال فرهادی

چكیده
تصفیه‌خانه فاضلاب مرودشت اولین تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در استان فارس می‌باشد. فرایند تصفیه آن از نوع لاگون‌های هوادهی سری بوده و در هر دو لاگون آن نه هواده سطحی وجود دارد. در این نوع فرایند تصفیه، اكسیژن می‌بایست جهت تنفس هوازی جامدات بیولوژیكی برای تجزیه مواد آلی آلاینده موجود در فاضلاب، توسط سیستم‌های هوادهی تامین بشود. از آنجا كه مقادیر بیش از حد نیاز اكسیژن محلول، تأثیری در فعالیت بیولوژیكی نداشته، مقدار انتقال اكسیژن از هوا به درون مایع با كاهش مقدار اكسیژن محلول، افزایش می یابد.
از لحاظ اقتصادی، سیستم هوادهی می‌بایست همیشه نزدیك به حداقل اكسیژن محلول موردنیاز عمل كند، بنابراین باید مقدار اكسیژن تأمینی بهینه‌سازی گردد.
در این پروژه، در آزمایش‌های مختلف، فاضلاب خام ورودی و فاضلاب تصفیه شده خروجی از لحاظ كمی و كیفی، با تغییر تعداد هواده‌ها و مدت زمان كاركرد آنها مورد بررسی قرار گرفته و نقطه بهینه عمل هوادهی برای نیل به راندمان تصفیه مطلوب، انتخاب گردیده است. كیفیت فاضلاب توسط برخی پارامترهای بیولوژیكی شامل BOD، COD، TSS، VSS، DO، Ph ومقادیر نیترات و فسفات، ارزیابی شده است.
پس از بررسی ،  تأثیر فرایند هوادهی بر این پارامترها و چگونگی تغییر آنها نسبت به افزایش زمان كار هواده‌ها در دو مرحله استفاده از سه و چهار هواده، توسط هیستوگرام نشان داده شده است. توسط این نمودارها، بهترین آرایش كار هواده‌ها با بیشترین راندمان تصفیه و حداقل انرژی مصرفی انتخاب گردیده است.
در انتها برنامه مدونی جهت راهبری كلی تصفیه‌خانه و كنترل راندمان تصفیه با نمونه برداری و اندازه‌گیری پارامترهای خاص در آزمایشگاه تصفیه‌خانه ارائه گردید.  


عنوان پایان‌نامه: بررسی میزان عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت آب فاضلاب فارس
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی: لیلا صادقی‌پور

چكیده:
با عنایت به اینكه یكی از منابع ارزشمند هر سازمان، نیروی انسانی شاغل در آن سازمان است در صورتی رضایت شغلی ایجاد می‌شود كه سازگاری بین توقعات نوخاسته انسان با پاداشهایی كه كار فراهم می‌آ ورد وجود داشته باشد.
و آگاهی از برنامه‌های شركت و داشتن اختیار در حین انجام كار و یا امنیت شغلی و ... خود می‌تواند در افزایش رضایت شغلی موثر واقع شود .
صرف نظر از اینکه شغل افراد چه باشد. آنان نسبت به آن احساساتی دارند.آنان نسبت به برخی وجوه دارای احساس مطلوب یا نامطلوب هستند و در مورد آنجه که انجام می دهند نظری کلی دارند. بیگانگی نسبت به کار و خشنودی شغل به عنوان ابزار ارزیابی کار و شغل فرد می باشد
افراد با توقعات شغلی متفاوتی به سازمان می آیند و به جنبه های متفاوتی از شغل ارج می نهند.
  بر اساس تجارب شغلی، افراد پاداش‌هایی دریافت می‌کنند که شامل پاداش‌های بیرونی مثل حقوق و ترفیع و پاداش‌های درونی از قبیل روابط اقناع کننده با همکاران و کار پر محتوا می‌باشد. اگر نتایج دریافتی با توقعات آنان برابر یا بیشتر باشد می‌توان انتظار داشت که از شغل خود راضی شده و در سازمان بمانند اگر نتایج در حد توقعات آنان نباشد کارکنان ناراضی می‌شوند و ترجیح می دهند در جستجوی شغل دیگری برآیند یا سطوح فعالیت‌های خود را در سازمان کاهش دهند.


عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل موثر در بهسازی مدیریت شبكه‌های آبرسانی شهری
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
نام و نام خانوادگی: مهشید سازگار                

این تحقیق برگرفته از مطالعات بعمل آمده و بهنگام می‌ب اشد. این موضوع، از مهمترین موضوعات روز دنیا است و امید می‌رود امكان بهبود، را در شركتهای آب و فاضلاب كشور، در زمینه‌های مورد بررسی ایجاد نماید. همچنین این تحقیق در زمره مطالعات كاربردی و توصیفی است كه با استفاده از آن می‌توان، امكان بوجود آمدن زیربنای مناسب، در جهت بهبود ساختار و بهره‌وری را فراهم نمود، تا با این تلاش و بررسی‌ها بتوان گامی به سوی شناخت ساختار سازمانی شركت برداشت و امكان توسعه روزافزون را میسر كرد، تا در سایه مجموعه اقدامات انجام گرفته، سطح برخورداری مردم از كیفیت و استمرار آب در شبكه‌ها، بهبود یافته و بستری مناسب برای توسعه فعالیتهای آینده فراهم شود.


عنوان پایان‌نامه: بررسی علل عدم وصول به‌موقع مطالبات امور آبفا مرودشت
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
نام و نام خانوادگی: علی رحیمی

چكیده:
با توجه به اینكه یكی از دغدغه‌های مدیریت آبفا مرودشت دستیابی به موقع به منابع مالی می‌باشد و از آنجا كه حدود ۵۰% از مشتركین امور آبفا مرودشت قبض آب‌بهای خود را در مهلت مقرر پرداخت نمی‌ نمایند. در این تحقیق با هفت سوال پژوهشی كه به نظر می‌رسید با وصول به موقع مطالبات آبفا مرودشت مرتبط باشد كار شروع شد.
در این تحقیق سعی شده است كه ارتباط بین عوامل از جمله : اعتماد مردم به دقت و صحت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب و دقت و صحت در صدور صورتحساب آب‌بها، گرایش‌های مذهبی مردم، وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم، اقدامات شرکت آبفا در مورد وصول مطالبات خود، آگاهی مردم از فعالیت‌ه ا، وظایف و قوانین شرکت آبفا، رضایت‌مندی مردم نسبت به کارکرد ادارات، نگرش مردم در مورد میزان ارزش آب با وصول به موقع مطالبات آبفا را بررسی گردد.
جامعه آماری، مشترکین شهر مرودشت بوده و شامل دو دسته از مشترکین خوش حساب که قبوض آب بهای خود را در مهلت مقرر پرداخت می نمودند و دسته دوم مشترکین بد حساب که قبوض آب بهای خود را در مهلت مقرر پرداخت نمی‌نمودند می‌باشد که از هر دسته بطور مساوی ۳۰۰ نمونه بطور تصادفی انتخاب شده است. 


عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتركین ازعملكردامور مشتركین شركت آبفا فارس
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
نام و نام خانوادگی: محمدهادی خادم‌الحسینی

چكیده
توسعة شهرنشینی از مقتضیات تمدن امروز بشری است و شهرنشینی بدون ارائه خدمات زیربنایی شهری ممكن نیست. تامین آب و دفع فاضلاب از اهم خدمات مورد نیاز شهری بوده كه توسط شركت آب و فاضلاب ارائه می‌ش ود. این شركت ها در حدود ۷۰ درصد از جمعیت شهری كشورمان را پوشش می‌د هند كه با توجه به گستردگی دامنة فعالیت آنها، مطالعه سطح رضایت مشتریان و نحوه افزایش این سطح از اهمیت زیادی برخوردار است.
براساس مبانی نظری تحقیق، كیفیت آب آشامیدنی، هزینة آب مصرفی و خصوصیات اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان عواملی هستند كه میزان رضایت‌م ندی متقاضیان را تأمین می‌كنند. این تحقیق در جهت اثبات یا رد این مسئله بناشده است.
این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته و از ۳۶۳ نفر از مشتركین شهرهای فسا، جهرم، آباده، كازرون و مرودشت بررسی بعمل آمد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد كه میزان رضایت مشتركین و متقاضیان از شركت آبفا در حد نسبتاً زیاد می‌باشد. بطوری كه میانگین نمره رضایت پاسخگویان از امور مشتركین ۶/۲۳ است كه با توجه به تعداد گویه‌های طیف ( ۵ گویه) در‌ حد زیاد می‌باشد. همچنین میانگین نمره پاسخگویان از طیف ۹ گویه‌ای لیكرت كه جهت سنجش رضایت از امور متقاضیان در نظر گرفته شده ۴/۳۲ است. مقایسه میزان پاسخگویان از امور مشتركین و امور متقاضیان نشان می‌دهد كه میزان رضایت پاسخگویان از امور مشتركین بیشتر از رضایت آنها از امور متقاضیان است.
همچنین بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی پاسخگویان از شركت آبفا، نشان می‌دهد كه وضعیت كیفیت آب آشامیدنی از بعد فشار، سختی، مزه، بو، و طعم آب رابطه معنی‌دار با میزان رضایت پاسخگویان از شركت آبفا دارد. اما هزینه آب مصرفی و حق انشعاب و همچنین خصوصیات اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی‌داری با میزان رضایت آنها از شركت آبفا ندارد.


عنوان پایان‌نامه: بررسی ساختار سازمانی ستاد شركت آب و فاضلاب استان فارس
رشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی: عاطفه بهمنی

هر سازمان برای انجام مطلوب فعالیتها و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف از ساختار و سلسله مراتب خاصی بهره می گیرد . برای شناخت یك سازمان لازم است ابعاد مختلف ساختاری و رفتاری سازمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
در این تحقق نیز ساختار سازمانی شركت آب و فاضلاب استان مورد بررسی قرار گرفته است . چرا كه با عنایت به مسئولیت خطیر این شركت در امر توزیع آب بهداشتی و سالم به مردم و جمع آوری و دفع فاضلاب ، نیاز به وجود ساختار سازمانی مطلوب و مناسب و سازماندهی شده التزام می یابد .


عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین پیشرفت شغلی وبرخی عوامل موثر در كاركنان
مقطع: كارشناس ارشد مدیریت دولتی شركت آبفا فارس
نام .نام خانوادگی: محمدرضا امیری
 
افراد براساس ویزگیهای شخصیتی خود ، نیازها ، انتظارات ، انگیزه ها ، توقعات و اهداف خاصی دارند . سازمانها نیز برحسب اهداف و وظایف و فعالیتهای جاری خود نیازها ، انتظارات و توقعات خاصی را ارضاء می کنند . براساس تحقیقات انجام شده و مطابق اصل انطباق ، هرچه بین شغل و شاغل سازگاری و تناسب بیشتر باشد ، پیشرفت شغلی بیشتر خواهد بود و فرد و سازمان هردو سود خواهند برد دراین راستا در جهت افزایش رضایتمندی پیشنهادهایی ارائه میگردد. 


عنوان پایان نامه : ارزیابی عملكرد شركت آب و فاضلاب استان فارس  در دوره پنجساله ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۱
مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی شركت آبفا فارس
نام و نام خانوادگی : علی اكبر خیاط احسانی
 
همواره بحث از ارزیابی عملكرد به گونه ای منطقی ضرورت وجود ملاك معیار و قانون را با خود به همراه می آورد . عملكرد چه فردی ، جمعی ، سازمانی ، تنها از طریق مقایسه و سنجش با قاعده و قانونی مشخص قابل ارزیابی است بدین ترتیب روشن می شود كه بحث از قوانین و ضوابط مقدم بر بحث ارزیابی عملكرد است یعنی تا زمانی كه معیاری مشخص وجود نداشته باشد ارزیابی در هیچ سطحی امكانپذیر نخواهد بود.هدف تحقیق آشنایی با شركت آب و فاضلاب فارس و عملكرد مالی آن و ارزیابی عملكرد پنجساله شركت و روشن كردن نقاط قوت و ضعف این شركت می باشد .
تحقیق انجام شده وضع موجود شركت آب و فاضلاب فارس طی ۵ سال ۷۷ لغایت ۸۱ را نشان می دهد محدوده تحقیق عملكرد شركت آب و فاضلاب فارس در سالهای ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۱.