ليست تلفنهای داخلی

حوزه بخش شماره تلفن
  تلفنخانه ۲۰۹
مدیریت عامل دفتر حسابرسی و نظارت مالی ۲۵۳
مدیریت عامل دفتر حفاظت و ایمنی و سلامت کار ۳۶۸
مدیریت عامل دفتر حقوقی - تحصیل و تملک اراضی ۳۰۲
مدیریت عامل دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ۳۸۴
مدیریت عامل دفتر قراردادها ۲۵۷
مدیریت عامل دفتر قراردادها كارشناس ۲۷۷
مدیریت عامل دفتر مدیریت ۳۸۱
مدیریت عامل دفتر مشاوران ۳۷۲
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی دفتر آمار و فناوری اطلاعات ۳۲۲
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی دفتر بودجه و بررسی‌های اقتصادی ۳۱۹
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی دفتر تحقیقات و بهره وری ۳۳۴
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی دفتر معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی ۳۱۱
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی دفتر منابع انسانی و آموزش ۳۱۴
معاونت بهره‌برداری دفتر انرژی و سیستمهای کنترل ۲۹۳
معاونت بهره‌برداری دفتر بهداشت و کنترل کیفیت آب ۲۸۹
معاونت بهره‌برداری دفتر بهره برداری از تأسیسات آب ۲۸۴
معاونت بهره‌برداری دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب ۳۶۷
معاونت بهره‌برداری دفتر طرح آبرسانی لار ۲۹۲
معاونت بهره‌برداری دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد ۲۹۴
معاونت بهره‌برداری دفتر معاونت معاونت بهره‌برداری ۲۸۳
معاونت خدمات مشترکین و درآمد دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه ۳۳۵
معاونت خدمات مشترکین و درآمد دفتر خدمات مشترکین و درآمد ۳۲۸
معاونت خدمات مشترکین و درآمد دفتر نظارت بر مشترکین ۳۳۳
معاونت خدمات مشترکین و درآمد دفتر وصول درآمد ۳۲۶
معاونت مالی و پشتیبانی دبیرخانه ۲۳۵
معاونت مالی و پشتیبانی دفتر امور بازرگانی ۲۳۲
معاونت مالی و پشتیبانی دفتر امور بازرگانی كارشناس ۲۳۳
معاونت مالی و پشتیبانی دفتر امور عمومی ۲۴۲
معاونت مالی و پشتیبانی دفتر امور کارکنان و رفاه ۲۶۰
معاونت مالی و پشتیبانی دفتر امور مالی ۲۲۱
معاونت مالی و پشتیبانی دفتر معاونت مالی و پشتیبانی ۲۷۹
معاونت مهندسی و توسعه دفتر طرحهای انتقال و توزیع آب شهری ۳۴۱
معاونت مهندسی و توسعه دفتر طرحهای تامین آب شهری ۳۴۰
معاونت مهندسی و توسعه دفتر طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب ۳۶۱
معاونت مهندسی و توسعه دفتر فنی و خدمات مهندسی ۳۴۴
معاونت مهندسی و توسعه دفتر معاونت مهندسی و توسعه ۳۴۲
     
حوزه بخش شماره تلفن
امور آب و فاضلاب آباده تلفنخانه ۹۰۱۸۸
امور آب و فاضلاب آباده امور مشتركین ۹۰۱۶۵
امور آب و فاضلاب آباده واحد بهره برداری ۹۰۱۵۵
امور آب و فاضلاب اقلید تلفنخانه ۹۰۷۲۰۰
امور آب و فاضلاب اقلید امور مشتركین ۹۰۷۲۱۴
امور آب و فاضلاب اقلید واحد بهره برداری آب ۹۰۷۲۰۶
امور آب و فاضلاب اقلید واحد بهره برداری فاضلاب ۹۰۷۲۰۵
امور آب و فاضلاب جهرم تلفنخانه ۹۱۹۲۰۰
امور آب و فاضلاب جهرم امور مشتركین ۹۱۹۲۰۸
امور آب و فاضلاب جهرم واحد بهره برداری ۹۱۹۲۰۴
امور آب و فاضلاب داراب تلفنخانه ۹۲۵۲۱
امور آب و فاضلاب داراب امور مشتركین ۹۲۵۲۹
امور آب و فاضلاب داراب واحد بهره برداری ۹۲۵۲۶
امور آب و فاضلاب فسا تلفنخانه ۹۴۶۲۹
امور آب و فاضلاب فسا امور مشتركین ۹۴۶۱۷
امور آب و فاضلاب فسا واحد بهره برداری ۹۴۶۲۰
امور آب و فاضلاب كازرون تلفنخانه ۹۵۳۲۰۰
امور آب و فاضلاب كازرون امور مشتركین ۹۵۳۲۰۳
امور آب و فاضلاب كازرون واحد بهره برداری  
امور آب و فاضلاب لارستان تلفنخانه ۹۶۰۲۱
امور آب و فاضلاب لارستان امور مشتركین ۹۶۰۱۳
امور آب و فاضلاب لارستان واحد بهره برداری ۹۶۰۱۵
امور آب و فاضلاب مرودشت تلفنخانه ۹۶۳۳۱۰
امور آب و فاضلاب مرودشت امور مشتركین ۹۶۳۱۰۴
امور آب و فاضلاب مرودشت واحد بهره برداری آب ۹۶۳۲۰۳
امور آب و فاضلاب مرودشت واحد بهره برداری فاضلاب ۹۶۳۲۰۲
امور آب و فاضلاب نورآباد تلفنخانه ۹۷۰۲۰۰
امور آب و فاضلاب نورآباد امور مشتركین ۹۷۰۲۱۲
امور آب و فاضلاب نورآباد واحد بهره برداری ۹۷۰۲۱۷
امور آب و فاضلاب نی ریز تلفنخانه ۹۷۱۲۰۰
امور آب و فاضلاب نی ریز امور مشتركین ۹۷۱۲۰۳
امور آب و فاضلاب نی ریز واحد بهره برداری ۹۷۱۲۱۵