احداث، توسعه و بهره برداری از تاسيسات فاضلاب شهر نی ریز در ازاي تخصيص بخشی از پساب تصفيه شده به منظور کاربري معـين و بـا حجم مشخص براي دوره زماني محدود و معين به روش بيع متقابل

تاریخ شروع:: 
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امورقراردادها

آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار
احداث، توسعه و بهره برداری از تاسيسات فاضلاب شهر نی ریز در ازاي تخصيص بخشی از پساب تصفيه شده به منظور کاربري معـين و بـا حجم مشخص براي دوره زماني محدود و معين به روش بيع متقابل مزایده شماره (۴۰۳۵ /۱۴۰/۰۳د تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱)
شركت آب و فاضلاب استان فارس به منظور تكميل و توسعه طرح‌هاي جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب در نظر دارد مطابق ماده ۳۷ قانون ششم توسعه کشور و ماده ۲ قانون تشکیل شرکت¬های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ و بند (ع) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به احداث، توسعه و بهره برداری از تاسيسات فاضلاب شهر نی ریز در ازاي تخصيص بخشی از پساب تصفيه شده به منظور کاربري معـين و بـا حجم مشخص براي دوره زماني محدود و معين به روش بيع متقابل مطابق استانداردهای لازم، انجام فرایند مزایده به روش بیع متقابل را طبق مشخصات مشروحه ذیل آغاز نماید.
لف - شرح مختصری از پروژه :
- موضوع پروژه تامین مالی و احداث و بهره برداری طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری شهر نی ریز استان فارس شامل:
ساخت مدول ۱ تصفیه خانه به ظرفیت ۹۴۰۰ متر مکعب در روز به روش SBRو اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۱۰۸ کیلومتر و اجرا/تامین مالی در قالب سرمایه مازاد جهت توسعه شبکه و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه مشگان و قطرویه
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان فارس
- مشاور: شركت مهندسين مشاور پویشگران آب و خاک
- دوره احداث: ۳ سال
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی و حداکثر ۲۰ سال
- راندمان تصفیه: %۹۰
- جمعیت تحت پوشش: ۶۱۴۵۰ نفر
- محل اجرا: شهرستان نی ریز
ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری :
- سرمایه گذار به صورت شخص حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
ب – شرایط کلی برای سرمایه گذاری : سرمايه‌گذار واجد شرایط به صورت شخص حقیقی یاحقوقي با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ،تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت .
تاریخ ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : سرمايه گذاران واجد شرايط مي‌توانند از تاریخ سه شنبه ۰۴/ ۰۲ / ۱۴۰۳ لغایت پایان وقت اداری سه شنبه ۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۳ جهت دریافت اسنادارزیابی با ارایه نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح به نشانی سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان فارس www.abfa-fars.ir و همچنین سامانه های (iets.mporg.ir.www) وtender.nww.ir مراجعه نمایند . در صورت داشتن سوال با شماره -۳۸۴۳۵۱۵۲-۰۷۱داخلی ۲۵۱تماس بگیرند.
محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی : مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده ، تا پایان وقت اداری روزسه شنبه تاریخ ۲۵/ ۰۲ / ۱۴۰۳ و محل تحویل شيراز ، دبیر خانه شركت آب و فاضلاب استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خیابان سبحانی طبقه اول) مطابق اسناد بارگزاری در سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان فارس www.abfa-fars.ir می باشد .
بدیهی است مراحل ارزیابی از تاریخ ۲۶ / ۰۲ / ۱۴۰۳ آغاز و پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود ،از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل خواهد امد .
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی و یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد .
به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج گرديده است .
هزينه درج آگهي از يك الي سه نوبت (هر نوبت دو مرتبه) در روزنامه خبر به عهده برنده مزايده مي باشد.
اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir نيز درج گرديده است .
نوبت اول آگهي : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
نوبت دوم آگهي : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

(( شركت آب و فاضلاب استان فارس ))

مزایده