استهبان

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۵۳۲۲۵۴۱۴ ۵۳۲۲۵۳۳۵ ۱۲۲
۵۳۲۲۴۰۹۰    
۵۳۲۲۴۷۱۴    
۵۳۲۲۶۵۵۰    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حمیدرضا قاسمی ۰۹۳۸۶۹۱۹۳۷۶
مسئول مشتركين عليرضا حافظ پور  
مسئول بهره برداري علي دباغ زاده استهباناتي  

آدرس : بلوار كشاورز

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : estahban-at-abfa-fars.ir