ايزدخواست

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۳۸۸۴۴۰ ۴۴۳۸۴۵۰۰  
۴۴۳۸۸۵۰۰    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره علی اکبر طهماسبی  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
 پست الكترونيك : izadkhast-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي ايزدخواست