بنارويه

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۵۶۲۴۳۳ ۵۲۵۶۲۶۴۸  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره نوراله خسروانی  

 

آدرس : ميدان شهرداري

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : banarooyeh-at-abfa-fars.ir