بهمن

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۳۸۳۵۳۰ ۴۴۳۸۲۲۷۹ ۴۴۳۸۳۱۰۰
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمد صانعی ۰۹۱۷۳۵۱۵۷۴۰

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل  

پست الكترونيك :bahman-at-abfa-fars.ir