بوانات

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۴۰۲۴۰۰ ۴۴۴۰۲۵۵۸ ۱۲۲
۴۴۴۰۶۸۴۰   ۴۴۴۰۲۴۰۰
۴۴۴۰۶۸۴۱    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حمیدرضا اسداللهی ۰۹۱۷۷۰۱۷۹۷۷
مسئول مشتركين امیر طالبي ۰۹۱۷۱۵۳۶۴۳۶
مسئول بهره برداري اسماعیل مقصودی ۰۹۱۷۹۵۲۲۳۱۸

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
  پست الكترونيك: bavanat-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي بوانات